ความหมายของค่านิยม

ค่านิยมคืออะไร:

ค่านิยม คือ หลักการ คุณธรรม หรือคุณสมบัติที่กำหนดลักษณะของบุคคล การกระทำ หรือวัตถุที่โดยทั่วไปถือว่าเป็นแง่บวกหรือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มสังคม

ค่านิยมกระตุ้นให้ผู้คนทำไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของระบบความเชื่อกำหนดพฤติกรรมและแสดงความสนใจและความรู้สึก

ค่านิยมกำหนดความคิดของบุคคลและวิธีที่พวกเขาต้องการใช้ชีวิตและแบ่งปันประสบการณ์กับคนรอบข้าง

มีชุดค่านิยมที่สังคมแบ่งปันและกำหนดว่าพฤติกรรมและทัศนคติของผู้คนควรเป็นอย่างไรโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกัน

ในบรรดาค่านิยมที่สำคัญที่สุด ค่านิยมของมนุษย์มีความโดดเด่น เพราะพวกเขาได้รับการยอมรับและส่งผลกระทบต่อกลุ่มสังคมต่างๆ มากขึ้น ค่านิยมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเคารพ ความอดทน ความเมตตา ความสามัคคี มิตรภาพ ความซื่อสัตย์ ความรัก ความยุติธรรม เสรีภาพ และอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น เสรีภาพเป็นคุณค่าของมนุษย์ที่ทุกคนต้องตัดสินใจและแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของเรา

เมื่อพูดถึงค่านิยมเหล่านั้นซึ่งนำไปใช้กับกลุ่มคนที่คำนึงถึงวัฒนธรรมและลักษณะทางสังคม เรากำลังพูดถึงค่านิยมทางวัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคม

ค่านิยมทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับความเชื่อและประเพณีร่วมกันโดยกลุ่มคนหรือชุมชนและค่านิยมทางสังคมเป็นหลักการที่สมาชิกของสังคมรับรู้และนำไปใช้สัมพันธ์กัน

นอกจากนี้ยังมีค่านิยมทางจริยธรรมและศีลธรรมซึ่งอ้างถึงบรรทัดฐานและพฤติกรรมตามลำดับที่ปฏิบัติในสังคมและโดยบุคคล

สุดท้าย ในบริบทที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างค่านิยมของครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลแบ่งปันกับสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงที่สุด ค่านิยมทางศาสนา เฉพาะตามความเชื่อของแต่ละคน และค่านิยมส่วนตัว ซึ่งเป็นแนวทางที่แต่ละคนกำหนดไว้ในความประพฤติของตน

ตัวอย่างของค่าที่สำคัญที่สุด

ด้านล่างนี้คือรายการค่าที่สำคัญที่สุดและความหมาย

 • ความเคารพ: ช่วยให้เรารับรู้และยอมรับว่าทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ความเคารพกำหนดวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่น
 • ความรัก : ช่วยให้เรากระทำความดีผ่านความเคารพและเสรีภาพที่แต่ละคนมี
 • ความยุติธรรม: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงและการตัดสินใจที่สมดุลที่สุดตามแต่ละบุคคลหรือสถานการณ์ที่สมควรได้รับ
 • เสรีภาพ: คุณค่าของมนุษย์ที่ผู้คนต้องตัดสินใจและแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของเรา
 • ความอดทน: ยอมรับว่าทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยคุณสมบัติและข้อบกพร่องที่ระบุตัวตนได้
 • ความรับผิดชอบ: เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ได้รับการยอมรับหรือตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้
 • ความดี คือ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
 • ความกตัญญูกตเวที: หมายถึงการขอบคุณทุกคนที่ช่วยเราและให้การสนับสนุน
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตน: ความสามารถในการรับรู้ข้อจำกัดและจุดอ่อนของเราโดยไม่รู้สึกละอายหรือรู้สึกผิด
 • ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน: หลักการที่ช่วยให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้
 • ความภักดี: คุณค่าที่เชื้อเชิญให้เราซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กฎเกณฑ์ ฯลฯ
 • การให้อภัย: หมายถึงการรู้วิธีให้อภัยและขอการให้อภัย การให้อภัยยอมแพ้การแก้แค้น
 • ความอดทน: เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เราอดทนต่อความพ่ายแพ้ด้วยทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่และคิดบวก
 • ความซื่อสัตย์: เป็นคุณค่าพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเคารพ ความไว้วางใจ และการพูดความจริง

ดูเพิ่มเติมที่ 10 ค่านิยมที่สำคัญที่สุดสำหรับสังคมและความหมายของพวกเขา

ค่านิยมทางจริยธรรมและค่านิยมทางศีลธรรม

จริยธรรมและศีลธรรมเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม แม้ว่าในหลายกรณีค่านิยมทางจริยธรรมและค่านิยมทางศีลธรรมจะใช้แทนกันได้ แต่คำเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน

ค่านิยมทางจริยธรรมเป็นแนวทางพฤติกรรมที่พยายามควบคุมพฤติกรรมของผู้คน เป็นค่านิยมสากลและได้มาในระหว่างการพัฒนาบุคคลของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น ในชีวิตการทำงาน ค่านิยมเช่นความรับผิดชอบหรือความยุติธรรมเป็นกุญแจสำคัญ

ในส่วนของค่านิยมทางศีลธรรมคือสิ่งที่สังคมส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ในบางกรณีอาจกำหนดโดยหลักคำสอนทางศาสนา ตัวอย่างเช่น ค่านิยมเช่นความสามัคคีหรือความซื่อสัตย์มีความสำคัญมากในการตั้งค่าทางสังคม

ดูเพิ่มเติมที่ 5 ค่านิยมทางจริยธรรมที่สำคัญที่สุดพร้อมตัวอย่าง

มาตราส่วนมูลค่า

มีค่าจำนวนมากทั้งทั่วไปและเฉพาะซึ่งลำดับความสำคัญแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลหรือกลุ่มสังคม

ตัวอย่างเช่น ระหว่างเพื่อนมีชุดของค่านิยมร่วมกันเช่นมิตรภาพและความเคารพ อย่างไรก็ตาม สมาชิกแต่ละคนมีค่านิยมส่วนตัวที่แตกต่างกัน

มาตราส่วนค่าบ่งชี้ว่ามีระบบลำดับชั้นซึ่งค่าบางค่าจะถูกจัดลำดับความสำคัญเหนือค่าอื่นๆ เมื่อมีข้อขัดแย้ง

ในทำนองเดียวกัน ค่าที่ถือว่าสำคัญที่สุดก็หมายความรวมถึงความหมายที่กว้างกว่าหรือซับซ้อนกว่า เช่น คุณค่าของความรักประกอบด้วยคุณค่าของมิตรภาพ

ดังนั้นค่านิยมเหล่านี้จึงเป็นที่มาของแรงจูงใจและเงื่อนไขในการตัดสินใจและการกระทำของมนุษย์

ดูมาตราส่วนของค่าด้วย

ความสำคัญของค่า

ค่านิยมเป็นพื้นฐานสำหรับการบรรลุความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคลและโดยทั่วไปของทุกคนรอบตัวเราซึ่งเป็นสาเหตุที่ถือว่ามีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ

ประการแรก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเราและวิธีที่เราพัฒนาชีวิตของเราจากมุมมองส่วนตัว ครอบครัว การทำงาน และสังคม แม้ว่าลำดับชั้นของความสำคัญจะแตกต่างกันไปในแต่ละด้าน

ตัวอย่างเช่น ในบ้านของเรา เราใช้ค่านิยมบางอย่าง เช่น ความรัก การสื่อสารและความกตัญญูกับพ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หรือคู่ครอง เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันที่ดีและความเคารพซึ่งกันและกัน

แต่ถ้าเราพบกันที่โรงเรียนหรือที่ทำงาน เราก็สามารถนำคุณค่าทางสังคมต่างๆ มาใช้ได้ เพราะเรากระทำด้วยความรับผิดชอบและเคารพต่อคนรอบข้าง แม้ว่าเราจะอ้างถึงชุมชนของเรา เรายังใช้ค่านิยมต่างๆ เช่น ความอดทนและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อสร้างการเชื่อมโยงเชิงบวกกับเพื่อนบ้านของเรา

ในแง่นี้ ความสำคัญของค่านิยมอยู่ที่การตระหนักถึงหลักการที่ควบคุมพฤติกรรมและความรู้สึกของเรา และกระตุ้นให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวัน

ค่านิยมก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่ถูกต้องเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ในชีวิตต่างๆ และช่วยให้เรารับผิดชอบต่อการกระทำของเรา

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม ศาสนา - และจิตวิญญาณ ศาสตร์