ความหมายข้อความวรรณกรรม

ข้อความวรรณกรรมคืออะไร:

ข้อความทางวรรณกรรมเรียกว่าข้อความทั้งหมดที่รู้จักลักษณะของประเภทวรรณกรรม เช่น การเล่าเรื่อง กวีนิพนธ์ ละครเวที หรือเรียงความ

จากมุมมองของภาษาศาสตร์ ข้อความวรรณกรรมเป็นสิ่งที่หน้าที่กวีของภาษามีอิทธิพลเหนือกว่า กล่าวคือ โดยพื้นฐานแล้วองค์ประกอบของข้อความเกี่ยวข้องกับรูปแบบของภาษา ความงาม และความสามารถในการสร้างโลกในจินตนาการขึ้นใหม่ .

คุณลักษณะบางอย่างของวรรณกรรมมีอิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ในการจัดองค์ประกอบ: รูปแบบ สไตล์ และน้ำเสียงของข้อความ (อาจเป็นเรื่องเศร้า มีความสุข ขมขื่น แดกดัน งานรื่นเริง); ในการใช้ตัวเลขทางวรรณกรรม เช่น อุปมา อุปมา หรืออุปมา เพื่อเสริมแต่งข้อความและทำให้จินตนาการของผู้อ่านมีชีวิตชีวา ในการจัดการทรัพยากรที่ใช้วิพากษ์วิจารณ์ เช่น การบรรยาย คำอธิบาย บทสนทนา การอธิบายหรือการโต้แย้ง เพื่อเป็นแนวทางในเนื้อหา เช่นเดียวกับธรรมชาติที่สมมติขึ้นซึ่งข้อความทางวรรณกรรมถูกสร้างขึ้น

ดูวรรณกรรมด้วย

ข้อความทางวรรณกรรมในแง่นี้ สร้างโลกสมมติขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ในจินตนาการ หรือความคิด แนวความคิด หรือข้อโต้แย้ง ดังนั้น ข้อความทางวรรณกรรมจึงถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และความคิดไปยังผู้อ่าน

ตำราวรรณกรรมมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทที่เป็น ดังนั้น การบรรยายหรือเรียงความจึงประกอบด้วยร้อยแก้วเป็นหลัก ขณะที่กวีนิพนธ์จะกลบเกลื่อนในข้อต่างๆ

แท็ก:  นิพจน์ในภาษาอังกฤษ การแสดงออกยอดนิยม คำพูดและสุภาษิต