ความหมายของเทววิทยา

เทววิทยาคืออะไร:

เทววิทยาเป็นวินัยที่ศึกษาธรรมชาติของพระเจ้าและคุณลักษณะของพระองค์ ตลอดจนความรู้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้า

คำว่าเทววิทยามาจากภาษากรีก θεος หรือ ธีออส ซึ่งหมายถึง "พระเจ้า" และ λογος หรือ โลโก้ ที่แสดงออกถึง "การศึกษา" หรือ "การให้เหตุผล" ดังนั้น เทววิทยาจึงหมายถึงการศึกษาพระเจ้าและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์

คำว่าเทววิทยาถือกำเนิดขึ้นในอกของปรัชญา และถูกสังเกตและใช้งานเป็นครั้งแรกในหนังสือ สาธารณรัฐ ของเพลโต ในบริบทนี้ เพลโตอ้างถึงเทววิทยาเพื่อแสดงกระบวนการของการทำความเข้าใจธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ผ่านเหตุผล

ต่อมา อริสโตเติลใช้นิพจน์เทววิทยาเพื่ออ้างถึงความคิดในตำนานและต่อมาเป็นสาขาพื้นฐานของปรัชญา แนวความคิดเกี่ยวกับอภิปรัชญาของอริสโตเติลรวมถึงการศึกษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวิชาหนึ่งด้วย แม้ว่าจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องนี้ก็ตาม

ศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับจากศาสนาคริสต์ระหว่างศตวรรษที่ 4 และ 5 ตั้งแต่นั้นมา ปรัชญาและเทววิทยาโลกของคริสเตียนได้รับการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวินัยเดียวกันจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา กล่าวคือ เทววิทยาถือเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาจนกระทั่งการแบ่งแยกทางโลกได้รับการสนับสนุนให้เป็นอิสระจากกัน

ทุกศาสนาใช้การศึกษาเทววิทยา ในแง่นี้ เราสามารถพูดถึงเทววิทยาอับราฮัม (ยิว คริสเตียน อิสลาม) อียิปต์ กรีก นอร์ส และเซลติก เพื่อระบุตัวอย่างที่แพร่หลายที่สุด

คุณอาจชอบ:

  • อภิปรัชญา.
  • ปรัชญา.

สาขาเทววิทยา

ในฐานะที่เป็นวินัยทางความคิด เราสามารถพูดถึงเทววิทยาประเภทต่างๆ หรือสาขาของเทววิทยา ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทั่วไปของเทววิทยา ต่อไป มาดูประเภทหลักของเทววิทยาซึ่งมีการตีความที่แตกต่างกันออกไป

เทววิทยาธรรมชาติหรือเหตุผล

เทววิทยาธรรมชาติหรือที่เรียกว่าเทววิทยาเชิงเหตุผลมีพื้นฐานมาจากการศึกษาเรื่องพระเจ้าโดยไม่คำนึงถึงการเปิดเผยที่เหนือธรรมชาติ การศึกษาหรือการวิเคราะห์หนังสือต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นพระคัมภีร์หรือประสบการณ์ทางศาสนา นักศึกษาเทววิทยาธรรมชาติยืนยันว่าเมื่อสังเกตธรรมชาติ พระเจ้าก็สำแดงออก เช่นเดียวกับทุกสิ่งที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้า

เทววิทยาดื้อรั้นและเปิดเผย

เทววิทยาแบบดื้อรั้นเป็นสิ่งที่ศึกษาหลักการทางทฤษฎีซึ่งศรัทธาในพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและถือเป็นความจริงที่เปิดเผย ในตอนแรก การกล่าวขอโทษหรือเทววิทยาพื้นฐานถูกมองว่าเป็นเทววิทยาแบบดันทุรัง คำขอโทษประกอบด้วยการปกป้องตำแหน่งจากมุมมองที่แตกต่างกันของความเชื่อและที่มาของความเชื่อเหล่านั้น เมื่อเวลาผ่านไป ศาสตร์ทั้งสองกลายเป็นอิสระ โดยทิ้งเทววิทยาพื้นฐานในการศึกษาศรัทธา เหตุผล ลักษณะและรากฐานของศาสนานั้นๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนาอื่น

เทววิทยาคุณธรรม

เทววิทยาทางศีลธรรมหมายถึงสาขาหรือกระแสนิยมของเทววิทยาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนแนวคิดเรื่องความดีและความชั่วและความหมายในพฤติกรรมมนุษย์ ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของหลักการทางเทววิทยาที่ควบคุมขนาดของค่านิยมของระบบความเชื่อทางศาสนาบางระบบ

Eschatology

Eschatology เป็นสาขาหนึ่งของเทววิทยาที่ศึกษาโดยเฉพาะเป้าหมายสูงสุดของการดำรงอยู่ของมนุษย์และประวัติศาสตร์ เขาสงสัยเกี่ยวกับแนวคิดของอีกโลกหนึ่ง ตัวอย่างเช่น แนวความคิดเกี่ยวกับสวรรค์ นรก ไฟชำระ ฮาดีส เชโอล การกลับชาติมาเกิด ฯลฯ เขายังสะท้อนถึงชะตากรรมของมนุษยชาติและจักรวาลอีกด้วย

โรคปอดบวม

Pneumatology หรือ pneumatology เป็นสาขาหนึ่งของเทววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณหรือปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณ มันเกี่ยวข้องกับความคิดเช่นวิญญาณ, ลมหายใจ, ลมหายใจ, ลมซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังที่ซ่อนอยู่ แต่มองเห็นได้. ในกรณีของศาสนาคริสต์ ตัวอย่างเช่น การศึกษาเกี่ยวกับโรคปอดบวมโดยเฉพาะธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทววิทยาคริสเตียน

สำหรับคริสเตียน เทววิทยาเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการศึกษาหลักคำสอนที่เปิดเผยในพระคัมภีร์ การตีความมีสามสายหลัก: เทววิทยาคาทอลิก เทววิทยาออร์โธดอกซ์ และเทววิทยาโปรเตสแตนต์ คนใดคนหนึ่งศึกษาจากความลึกลับสองประการ:

  • ความลึกลับของคริสต์ศาสนาที่เน้นที่ชีวิตของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นพระชนม์และ,
  • ความลึกลับของตรีเอกานุภาพที่มีพื้นฐานมาจากการรู้จักพระเจ้าองค์เดียวภายใต้ร่างของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทววิทยาคริสเตียนยังแสดงออกมาในเทววิทยาแบบดันทุคติ เทววิทยาทางศีลธรรม อุกกาบาตหรือโรคลม แต่นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาบางสาขาที่เป็นของตัวเอง เราจะตั้งชื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดด้านล่าง

เทววิทยาในพระคัมภีร์

ศาสนศาสตร์ในพระคัมภีร์ตามชื่อบ่งบอก มีหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หนังสือต่างๆ ที่ประกอบเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสเตียนยึดตามความเชื่อและวิถีชีวิตของพวกเขา

คริสต์วิทยา

คริสต์ศาสนาเป็นส่วนเฉพาะของเทววิทยาคริสเตียนซึ่งศูนย์กลางความสนใจคือการศึกษาบุคคลของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ ความคิดและธรรมชาติของพระองค์ ในแง่นี้ การศึกษาข้อความต่างๆ เช่น การกลับชาติมาเกิด การรับบัพติศมา การจำแลงพระกาย กิเลส และการฟื้นคืนพระชนม์ เป็นสิ่งสำคัญ

เทววิทยาเชิงระบบ

เทววิทยาที่เป็นระบบช่วยให้คุณจัดระเบียบและรับรู้เหตุการณ์ปัจจุบันด้วยเหตุการณ์ที่บรรยายในหนังสือต่าง ๆ ของพระคัมภีร์ กล่าวคือ มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการตีความพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ในประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์และเป็นรูปธรรมของหัวข้อที่เชื่อ

เทววิทยาการศึกษา

เทววิทยาของการศึกษาหมายถึงการศึกษาเทววิทยาและการไตร่ตรองเกี่ยวกับการพัฒนาของบุคคลนั่นคือวุฒิภาวะของมนุษย์ตามกระบวนการศึกษา ในแง่นี้ เขาเข้าใจดีว่าการศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเรียนแบบเรียบง่าย แต่ต้องได้รับการพิจารณาว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมแห่งยุคนั้น ดังนั้นจึงเป็นการเรียกร้องให้มีการศึกษาที่โรงเรียนคาทอลิกจัดให้ปรับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่พวกเขาเสนอใหม่

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ นิพจน์ในภาษาอังกฤษ คำพูดและสุภาษิต