ความหมายของความปลอดภัยสาธารณะ

ความปลอดภัยสาธารณะคืออะไร:

ความมั่นคงสาธารณะ หรือที่เรียกว่าความมั่นคงของพลเมือง หมายถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคารพและคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของผู้คน และความสมบูรณ์ทางกายภาพของพวกเขาในสถานการณ์การอยู่ร่วมกันของพลเมือง

เป็นรัฐที่มีหน้าที่ต้องประกันความมั่นคงสาธารณะของประเทศโดยผ่านหน่วยงานและสถาบัน รับรองบรรยากาศแห่งความปรองดองและสันติภาพของประชาชน โดยให้ความเคารพในความซื่อสัตย์และสิทธิขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการรักษาและรับประกันความมั่นคงสาธารณะ ได้แก่ กองกำลังรักษาความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยตำรวจและกองกำลังติดอาวุธ ซึ่งทำงานร่วมกับฝ่ายตุลาการที่ดูแลกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงสาธารณะโดยตรง

ดูเพิ่มเติมการรักษาความปลอดภัยคืออะไร?

ดังนั้น ด้านหนึ่ง กองกำลังความมั่นคงของรัฐมีภารกิจในการป้องกันการกระทำความผิดหรือการปราบปรามเมื่อพวกเขากำลังดำเนินการอยู่ เพื่อไล่ตาม จับกุม และส่งตัวอาชญากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงระเบียบสังคม และเพื่อโจมตีปัญหาที่ทำให้ประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยง เช่น การมีอยู่ของแก๊งค์หรือองค์กรอาชญากรรมที่อุทิศให้กับยาเสพติด อาวุธปืน หรือการค้ามนุษย์

และในทางกลับกัน หน้าที่ของตุลาการคือการใช้บทลงโทษที่พิจารณาในกฎหมายสำหรับอาชญากรรมและความผิดต่างๆ ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่ค่าปรับทางการเงินไปจนถึงการจำคุก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของอาชญากรรม

ดังนั้นความมั่นคงสาธารณะจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและการประสานงานที่กองกำลังความมั่นคงและระบบตุลาการทำงานร่วมกับสภาพทางการเมืองและสังคมของประเทศที่เป็นปัญหา

การรักษาความปลอดภัยสาธารณะควรเป็นบริการที่เป็นสากล ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนและทรัพย์สินของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ในโลก หลายรัฐขาดความสามารถหรือองค์กรในการปกป้องความปลอดภัยสาธารณะของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ความไม่แน่นอน ความเครียด และความไม่มั่นคงที่เป็นอันตรายต่อการอยู่ร่วมกันทางสังคมที่กลมกลืนกัน

ความปลอดภัยสาธารณะและส่วนตัว

ความมั่นคงสาธารณะแตกต่างจากการรักษาความปลอดภัยส่วนตัว โดยประการแรกเป็นบริการที่รัฐต้องจัดหาให้เพื่อประกันสภาพการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและความสามัคคี โดยให้การคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของประชาชน ประการที่สอง บริษัทกับบุคคล (บุคคล บริษัท) เพื่อให้การคุ้มครองและปกป้องสินค้า โครงสร้างพื้นฐาน และผู้คน

แท็ก:  ทั่วไป ศาสตร์ การแสดงออกยอดนิยม