ความหมายของมนุษยสัมพันธ์

มนุษยสัมพันธ์คืออะไร:

ความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นความผูกพันทางร่างกายหรือทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนขึ้นไปผ่านรูปแบบการสื่อสาร

ในการบริหารงาน มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง วินัยที่รับผิดชอบในการเพิ่มความพึงพอใจและขวัญกำลังใจของพนักงานในองค์กรหรือบริษัท เพื่อลดการต่อต้านและพิมพ์การยอมรับอำนาจที่เป็นทางการมากขึ้น

ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารถูกแทนที่ด้วยแนวคิดเรื่องทรัพยากรมนุษย์ในเวลาต่อมา ซึ่งในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความพึงพอใจและความกระตือรือร้นของพนักงาน แต่ยังพยายามปรับปรุงกลไกการตัดสินใจและการควบคุมอีกด้วย

ดูเพิ่มเติมที่ ทรัพยากรบุคคล

ในแง่อารมณ์ ความสัมพันธ์ของมนุษย์มีความสำคัญต่อการสร้างสังคม องค์ประกอบที่มีความสำคัญในความสัมพันธ์ของมนุษย์แต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับลักษณะความรัก ครอบครัว อารมณ์ หรือผลประโยชน์ของคุณ

ความสำคัญของความสัมพันธ์ของมนุษย์

ความสัมพันธ์ของมนุษย์มีความสำคัญต่อวิวัฒนาการของเราในฐานะสังคม เนื่องจากมีความสำคัญต่อการสร้างและจัดระเบียบสังคมทุกประเภท เพื่อความอยู่รอด มนุษย์ต้องการคนอื่น ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่โดยปราศจากความสัมพันธ์ของมนุษย์

เป้าหมายของความสัมพันธ์ของมนุษย์คือการประสานกันและการเอาใจใส่เพื่อสื่อสารสิ่งที่เราต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยเหตุนี้จึงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ดูเพิ่มเติมที่ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ประเภทของมนุษยสัมพันธ์

ในสังคมศาสตร์ มนุษยสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • ความสัมพันธ์เบื้องต้น: คือความสัมพันธ์ที่พิจารณาในแวดวงที่ใกล้ชิดและสนิทสนมที่สุดของบุคคลซึ่งมีลักษณะเฉพาะด้วยความรักใคร่และความสำคัญของความผูกพัน ทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวและความรักเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์เบื้องต้น
  • ความสัมพันธ์รอง: เป็นลิงค์ที่กำหนดโดยความต้องการหรือประโยชน์ของความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์แบบมืออาชีพกับนายจ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย

ดูเพิ่มเติมที่

ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์

พื้นฐานของทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการบริหารประกอบด้วยการเน้นย้ำกับคนที่เราเป็น "คนในสังคม" ดังนั้นคุณภาพของมนุษยสัมพันธ์ในสถานที่ทำงานจะส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน และประสิทธิภาพ

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ เทคโนโลยี - นวัตกรรม การแสดงออกยอดนิยม