การตอบโต้ความหมาย

การร่างคืออะไร:

เมื่อเขียนจะเรียกการกระทำและผลของการเขียน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการกระทำที่ชุดความคิดที่มีลำดับอย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกันถูกเขียนลงในข้อความ มันหมายถึงความหมายนิรุกติศาสตร์ของ เขียน, จากภาษาละติน redactum, หงายของ เปลี่ยนเส้นทางซึ่งหมายถึง 'รวบรวม', 'จัดลำดับ'

ในแง่นี้ การเขียนเป็นกระบวนการเขียนโดยใช้ชุดของแนวคิดที่รวบรวมและจัดลำดับในข้อความ โดยแยกแยะและจัดลำดับแนวคิดหลักจากแนวคิดรอง เพื่อให้เกิดลำดับตรรกะที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับการเชื่อมโยงกันและความสอดคล้องกัน .

ในการเขียน จำเป็นต้องร่างแผนงานหรือโครงร่างที่ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการจัดองค์ประกอบของข้อความ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้เขียนให้ชัดเจนและถูกต้อง โดยใช้คำและเครื่องหมายวรรคตอนให้เป็นประโยชน์

วัตถุประสงค์ของการเขียนคือการแต่งข้อความที่จัดการเพื่อถ่ายทอดข้อความเฉพาะไปยังผู้ฟังที่เฉพาะเจาะจงและด้วยความตั้งใจที่กำหนดไว้

ในแง่นี้ มีพื้นฐานพื้นฐานสามประการในการเขียน ได้แก่ ความถูกต้อง การปรับตัว และประสิทธิผล เป็นการแก้ไขประเภท orthographic แต่ยังรวมถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวากยสัมพันธ์ตลอดจนศัพท์ - ความหมายซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อให้ข้อความของเราสามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

ในทางกลับกัน การปรับตัวเป็นกระบวนการที่เรานำเสนอข้อความด้วยคุณลักษณะต่างๆ เพื่อปรับให้เข้ากับผู้ฟังที่เฉพาะเจาะจง และสุดท้าย ประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อความที่บรรลุวัตถุประสงค์

การจัดองค์ประกอบจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบตามความตั้งใจในการเรียบเรียงข้อความ ตัวอย่างเช่น การเขียนวรรณกรรมจะมีสูตร เทคนิค และวาทศิลป์มากมายที่งานเขียนประเภทอื่น ๆ เช่น งานเขียนทางกฎหมาย วิทยาศาสตร์ หรือวิชาการ ต้องหลีกเลี่ยง

แท็ก:  ศาสตร์ เทคโนโลยี - นวัตกรรม ทั่วไป