ความหมายของโครงการวิจัย

โครงการวิจัยคืออะไร:

โครงการวิจัยเรียกว่าแผนงานที่พัฒนาขึ้นก่อนดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์คือเพื่อนำเสนอชุดข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ เพื่อกำหนดสมมติฐานที่มุ่งแก้ปัญหา

ในแง่นี้ โครงการวิจัยคือการประเมินปัญหา ขอบเขตและความสำคัญของปัญหาก่อน ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนางานวิจัย

โครงการวิจัยดำเนินการตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้มีความเข้มงวดและถูกต้อง พวกเขาสามารถพัฒนาได้ไม่เพียง แต่ในด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงมนุษยศาสตร์, เทคโนโลยี, ศิลปะ, รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, สังคมศาสตร์ ฯลฯ

ดูวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วย

ขั้นตอนของโครงการวิจัย

สิ่งแรกที่เมื่อเริ่มต้นการพัฒนาโครงการวิจัยคือการเลือกหัวข้อที่จะรับการรักษาและระบุปัญหาที่เราต้องการแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องและความเกี่ยวข้อง

ต่อไป เราเริ่มต้นการกำหนดโครงการเบื้องต้น นั่นคือ โครงการเบื้องต้นที่ช่วยให้เราสามารถรวบรวมแนวคิดพื้นฐานที่เราจะพัฒนาในโครงการ

ดูร่างเบื้องต้นด้วย

ต่อไปนี้คือการเตรียมโครงการ การเขียน การค้นหาข้อความเชิงทฤษฎีและการวิจัยก่อนหน้านี้ที่ช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ดีขึ้นว่าแนวทางของเราจะเป็นอย่างไร และคำจำกัดความของกลยุทธ์และวิธีการที่เราจะนำไปใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

การพิจารณาทรัพยากรที่เราจะต้องดำเนินการวิจัยและต้นทุนวัสดุที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกัน

ในที่สุด ตารางการทำงานจะถูกร่างขึ้นโดยกำหนดเส้นตายที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของการตรวจสอบ

ส่วนของโครงการวิจัย

คุณสมบัติ

ต้องแสดงหัวข้อหรือวัตถุประสงค์ของงานวิจัยให้ชัดเจนและรัดกุม

การกำหนดปัญหา

มันอธิบายลักษณะ กำหนด และกำหนดกรอบคำถามที่คาดการณ์ไว้สำหรับการสอบสวน

ดูคำชี้แจงปัญหาด้วย

เป้า

ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีสองประเภท: ทั่วไปและเฉพาะ มีความชัดเจน สั้น และแม่นยำ พวกเขาเขียนด้วยคำกริยาใน infinitive

ดูวัตถุประสงค์การวิจัยด้วย

เหตุผล

เหตุผลที่กระตุ้นการทำงานของงาน ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในสาขาวิชาเฉพาะนั้นถูกเปิดเผย เหตุผลที่ทำให้การสอบสวนมีเหตุผลอาจขึ้นอยู่กับขอบเขตของความรู้ วิทยาศาสตร์ การเมือง สถาบัน ส่วนบุคคล

กรอบทฤษฎี

ประกอบด้วยชุดของการอ้างอิงเชิงแนวคิดและเชิงทฤษฎีซึ่งการวิจัยถูกจารึกไว้

ดูสิ่งนี้ด้วย:

  • กรอบทฤษฎี
  • 5 ตัวอย่างของกรอบทฤษฎี

พื้นหลัง

พิจารณางานวิจัยและงานที่ดำเนินการโดยผู้เขียนคนอื่นก่อนหน้านี้ นำเสนอภาพรวมของแนวทางก่อนหน้าในหัวข้อที่จะอภิปราย

ดูเพิ่มเติมที่พื้นหลัง

สมมติฐาน

เป็นสมมติฐานที่อ้างถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่เราจะตรวจสอบกับงานวิจัยของเรา

ดูสิ่งนี้ด้วย:

  • ประเภทของสมมติฐาน
  • 15 ตัวอย่างสมมติฐาน

ระเบียบวิธี

มีการอธิบายชุดวิธีการและเทคนิคที่จะใช้ในระหว่างกระบวนการวิจัย (การเก็บรวบรวมข้อมูล งานภาคสนาม ฯลฯ)

ดูระเบียบวิธีวิจัยด้วย

วิธี

สื่อและทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นจะมีการอธิบายอย่างสั้นและละเอียด

กำหนดการ

ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนของการสอบสวนถูกกำหนดไว้จนกว่าจะสิ้นสุด

แท็ก:  คำพูดและสุภาษิต นิพจน์ในภาษาอังกฤษ ศาสตร์