ความหมายการผลิต

การผลิตคืออะไร:

โดยทั่วไป การผลิตคือกระบวนการผลิต การทำให้ละเอียดขึ้นหรือได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังนั้นคำนี้จึงมาจากภาษาละติน ผลิตภัณฑ์, ผลผลิตซึ่งหมายถึง 'สร้าง', 'สร้าง'

การผลิตเองเป็นคำกว้างๆ ที่สามารถอ้างถึงหลายสิ่งเช่น: กำหนดผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ผลิต วิธีการผลิต และแม้แต่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของอุตสาหกรรมหรือดิน

ในแง่นี้ การผลิตเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป และมีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในด้านสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเพิ่มอรรถประโยชน์หรือการปรับปรุงใหม่ แล้วแต่กรณี

ดังนั้นการผลิตจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ ทุนมนุษย์ และกำลังแรงงาน ตลอดจนความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตามความต้องการและอุปทานเหล่านี้

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

เนื่องจากการผลิตเชิงอุตสาหกรรมถูกกำหนดให้เป็นแบบที่ใช้ชุดของกระบวนการ วิธีการ และเทคนิคในการบำบัด การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ ด้วยการแทรกแซงของแรงงานที่มีคุณภาพและผ่านการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีสำหรับการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง .

การผลิตภาคอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาได้ในสาขาต่างๆ เช่น อาหาร สิ่งทอ เทคโนโลยี เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เราบริโภคได้ผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ในทำนองเดียวกัน กระบวนการนี้เชื่อมโยงกับกระบวนการจำหน่ายและการบริโภค ดังนั้น ความสำคัญของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพหรือผลิตภัณฑ์ในระยะสั้น

ในแง่นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งกระบวนการผลิต การผลิตพื้นฐานสองประเภทได้รับการพัฒนา: การผลิตแบบอนุกรมและการผลิตแบบลูกโซ่

การผลิตแบบต่อเนื่อง

การผลิตซีรีส์เป็นการผลิตที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแบบจำลองของผลิตภัณฑ์เดียวกันจำนวนมาก การผลิตประเภทนี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ในตลาดได้มากขึ้น และส่งผลให้มีการบริโภคเป็นจำนวนมาก

ในกรณีนี้ แท่นพิมพ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญของยุคสมัยใหม่สำหรับการผลิตจำนวนมาก เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกในการทำสำเนาหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

การผลิตลูกโซ่

การผลิตแบบลูกโซ่ หมายถึง ระบบการผลิตจำนวนมากที่ประกอบด้วยสายการประกอบหรือสายการประกอบ โดยที่ผู้ปฏิบัติงานหรือเครื่องจักรแต่ละแห่งใช้สถานที่และหน้าที่เฉพาะภายในสายการผลิต ทำให้กระบวนการผลิตสามารถก้าวหน้าไปตามขั้นตอนหรือส่วนต่างๆ ได้มากขึ้น วิธีที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัด

ในแง่นี้ การผลิตแบบลูกโซ่ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท

ดูกระบวนการผลิตด้วย

การผลิตทางเศรษฐศาสตร์

ในทางเศรษฐศาสตร์ การผลิตถือเป็นกิจกรรมที่งานของมนุษย์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ ในแง่นี้ มันถูกสร้างขึ้นจากยูทิลิตี้ที่สร้างขึ้นโดยการทำอย่างละเอียด การผลิตหรือการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการบางอย่าง

ระดับการผลิตที่ลดลงของประเทศอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่การเพิ่มขึ้นพร้อมกับความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงการปรับปรุงในแง่ของผลกำไร

ดูเพิ่มเติม: GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ).

การผลิตช่างฝีมือ

การผลิตเชิงฝีมือซึ่งแตกต่างจากการผลิตภาคอุตสาหกรรม คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชุดของวิธีการและเทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิมและแบบใช้มือเป็นหลัก โดยใช้เครื่องจักรเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการผลิต ซึ่งให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและตามแบบฉบับหรือแบบดั้งเดิมของ ศาสนา.

ในแง่นี้ การผลิตแบบมีฝีมือคือการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ประณีตจึงมีคุณค่า

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ คำพูดและสุภาษิต เทคโนโลยี - นวัตกรรม