ความหมายของพหุวัฒนธรรม

พหุวัฒนธรรมคืออะไร:

ในฐานะที่เป็นพหุวัฒนธรรม เราเรียกสถานการณ์ของชุมชนหรือสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายอยู่ร่วมกัน

ในแง่นี้ประเทศหรือรัฐเหล่านั้นซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในอาณาเขตที่มีขนบธรรมเนียม ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และภาษาที่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ร่วมกันหลายวัฒนธรรม.

สังคมพหุวัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะโดยอาจมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมมากมาย เนื่องมาจากการมีส่วนร่วมขององค์ประกอบต่างๆ ที่ประกอบเป็นประวัติศาสตร์ ประเพณี และภาพของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ในพหุวัฒนธรรมนิยมจำเป็นที่วัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะต้องอยู่ร่วมกัน เคารพ และอดทนต่อกันและกัน ไม่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองจะมีความกลมกลืนกันมากหรือน้อยก็ตาม และเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐจะต้องจัดเตรียมและพิจารณากลไกที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีการมีส่วนร่วมและการบูรณาการอย่างกลมกลืน กลุ่มต่างๆ.

สถานการณ์ทางสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติในประเทศที่มีอดีตอาณานิคมครอบงำโดยอำนาจจากต่างประเทศ โดยปกติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากการอยู่ร่วมกันในรัฐเดียวกันของวัฒนธรรมของอำนาจอาณานิคมเก่าและของกลุ่มชนพื้นเมืองต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดน

ตัวอย่างเช่น รัฐโบลิเวียกำหนดตนเองในรัฐธรรมนูญว่าเป็นรัฐพหุชาติ โดยอ้างอิงถึงการยอมรับสถานการณ์พหุวัฒนธรรมของตน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมคืออะไร?

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ การแสดงออกยอดนิยม เทคโนโลยี - นวัตกรรม