ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การคิดเชิงวิพากษ์คืออะไร:

การคิดเชิงวิพากษ์เป็นกระบวนการทางปัญญาของธรรมชาติที่มีเหตุมีผล ไตร่ตรอง และวิเคราะห์ มุ่งเป้าไปที่การตั้งคำถามอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความเป็นจริงและโลกในฐานะวิธีการเข้าถึงความจริง

ดังนั้น การคิดเชิงวิพากษ์จึงเป็นกระบวนการทางปัญญาและไตร่ตรอง ซึ่งดำเนินการผ่านการตรวจสอบ การประเมิน และการวิเคราะห์หัวข้อ ประเด็น หรือเรื่องอย่างรอบคอบ เพื่อที่หลังจากพิจารณาและเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการสังเกตแล้ว ให้นำไปใช้ภายใต้เกณฑ์เชิงตรรกะ ของการให้เหตุผลและได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง ตำแหน่งที่เป็นกลาง นั่นคือ สมเหตุสมผล

ในแง่นี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นมีเหตุผลโดยพื้นฐาน ไม่ใช่โดยบังเอิญหรือโดยบังเอิญ และใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือหลักที่มีประสิทธิผลสำหรับจุดประสงค์: เพื่อระบุสิ่งที่ยุติธรรมตามหลักจริยธรรม ถูกต้อง และเป็นความจริง

ในการทำเช่นนี้ ยังต้องใช้เครื่องมือที่จำเป็นอื่นๆ เช่น ความรู้ ข้อมูล การสังเกต และประสบการณ์ ทั้งหมดนี้ พูดชัดแจ้งอย่างชาญฉลาด จำเป็นต่อการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ที่ดี ด้วยความชัดเจนของความคิด เน้นสิ่งที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการถามหรือกำหนดคำถามที่เกี่ยวข้อง

การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้บุคคลมีทักษะต่างๆ ที่แสดงออกผ่านความสามารถในการสะท้อนและให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินคุณค่า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูล และตัดสินใจและแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤติหรือรุนแรง ในแง่นี้ ยังเน้นที่การกระทำ ความสามารถในการประเมินและตัดสินใจว่าจะทำอะไรในเวลาที่กำหนด

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ ศาสตร์ เทคโนโลยี - นวัตกรรม