ความหมายของคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์คืออะไร:

คณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์นิรนัย ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาคุณสมบัติของเอนทิตีนามธรรมตลอดจนความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างกัน

หากต้องการทราบที่มาของคำนี้ เราต้องย้อนกลับไปที่ภาษาละตินเพื่อให้รู้ว่ารากศัพท์ของคำว่าคณิตศาสตร์นั้นมาจาก คณิตศาสตร์ซึ่งในขณะเดียวกันก็เกิดจากไจเรโก คณิตศาสตร์ ที่เข้าใจหรือแปลได้ว่า "การศึกษาวิชา"

วิทยาศาสตร์นี้เริ่มต้นจากสัจพจน์และติดตามการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ คณิตศาสตร์ศึกษาความสัมพันธ์และคุณสมบัติของสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น รูปทรงเรขาคณิต สัญลักษณ์ และตัวเลข

การใช้คณิตศาสตร์มีวิวัฒนาการมาจากการบัญชี การคำนวณ และการวัด ตลอดจนการศึกษารูปร่างและการเคลื่อนไหวของวัตถุอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม เสาหลักสองประการของสิ่งนี้คือนามธรรมและการใช้ตรรกะในการให้เหตุผล ต้องขอบคุณสิ่งเหล่านี้ ความก้าวหน้าอย่างมากในการศึกษาของมนุษย์ในทุกสาขา

เรารู้ว่าคณิตศาสตร์มีปฏิสัมพันธ์กับปริมาณ กล่าวคือ กับตัวเลข แต่เราไม่สามารถลืมได้ว่าคณิตศาสตร์ยังใช้โครงสร้างนามธรรมที่ไม่ใช่เชิงปริมาณ เนื่องจากมันพยายามพัฒนาแนวปฏิบัติ และสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในแบบจำลองที่ช่วยให้การคำนวณและการวัดอย่างละเอียด ระนาบกายภาพซึ่งช่วยพิสูจน์ทฤษฎีว่าเป็นจริง

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของคณิตศาสตร์ เราสามารถพูดได้ว่ามันแบ่งออกเป็นสี่สาขาวิชาหรือสาขาวิชาใหญ่ๆ โดยเราตั้งชื่อดังต่อไปนี้:

  • เลขคณิตเป็นสิ่งที่รับผิดชอบในการศึกษาและวิเคราะห์ตัวเลขหรือปริมาณ
  • พีชคณิตซึ่งหมายถึงและรับผิดชอบในการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง
  • เรขาคณิต จุดประสงค์คือการศึกษาและความรู้ของเซ็กเมนต์และตัวเลข
  • สถิติซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์และศึกษาข้อมูลที่รวบรวมไว้เพื่อใช้ในอนาคต

ดูสิ่งนี้ด้วย:

  • เลขคณิต
  • พีชคณิต
  • เรขาคณิต
  • สถิติ
  • ศาสตร์.

ความสำคัญของคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำในแต่ละวัน เช่น การไปซูเปอร์มาร์เก็ต การทำบิลเพื่อซื้อและชำระค่าสินค้า ตลอดจนเวลาที่เราขับรถ เราต้องใช้ตรรกะในการขับขี่อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและ ไม่ทำความประมาทเลินเล่อ

นอกจากนี้ เราใช้คณิตศาสตร์ในการออกกำลังกายและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่มีความสำคัญสูงสุด เช่น แพทยศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งทำให้วินัยนี้ถ้าไม่สำคัญที่สุด สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับมนุษยชาติเพราะมี อนุญาตให้มีการพัฒนาและวิวัฒนาการในทุกพื้นที่ที่กล่าวถึงแล้วซึ่งแนะนำให้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเรื่องในฐานะบุคคลและสังคมเช่นนี้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์

เหตุผลคือแนวคิดกว้างๆ ที่สามารถใช้ได้ในด้านต่างๆ และในบริบทต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา อย่างไรก็ตาม สำหรับคณิตศาสตร์ มันคือความเชื่อมโยงที่มีอยู่หรือผลลัพธ์ระหว่างสองขนาดที่เปรียบเทียบกันได้

เมื่อปริมาณลบหรือหารด้วยปริมาณอื่น ผลที่ได้คือสิ่งที่เรียกว่าอัตราส่วน

ตัวอย่างนี้คุณสามารถพูดได้ว่าพจน์ของการหารเป็น 9/3 = 3 เราบอกว่าอัตราส่วน 9 ต่อ 3 เท่ากับ 3 ซึ่งหมายความว่าเมื่อเราหาร 9 ด้วย 3 อัตราส่วนจะเป็น 3 และดำเนินการต่อ กับแอพพลิเคชั่น จากตรรกะทางคณิตศาสตร์ มันถูกต้องที่จะบอกว่า 3 คูณ 3 เป็นเก้าหรือว่าเลข 9 มี 3 คูณกับหมายเลข 3

ทุกวันนี้ มนุษยชาติได้พัฒนาและใช้คณิตศาสตร์ไปทั่วโลก และเป็นเครื่องมือสำคัญในหลายพื้นที่หรือเกือบทั้งหมดและทุกสาขาของชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นจากการใช้ การพัฒนา และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ภายในพื้นที่เหล่านี้ มีวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์

คณิตศาสตร์การเงิน

คณิตศาสตร์ทางการเงินจะต้องถูกมองว่าเป็นสาขาในศาสตร์ของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การดำเนินงานทางการเงินทั้งหมดที่ช่วยในการตัดสินใจเมื่อดำเนินโครงการลงทุนหรือจัดหาเงินทุน

ในมุมมองของความซับซ้อน คณิตศาสตร์ทางการเงินในการปฏิบัติหน้าที่แบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองช่วงตึก เรียบง่ายที่เกี่ยวข้องกับทุนเดียว และซับซ้อน เรียกว่าค่าเช่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระแสการชำระเงินเช่นการผ่อนชำระเงินกู้

ในแง่นี้คณิตศาสตร์การเงินเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ เช่นการบัญชีเนื่องจากการดำเนินการจะดำเนินการโดยข้อมูลที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีและในแง่ของรัฐศาสตร์โดยอาศัยอำนาจตามซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายทางการเงินที่ดำเนินการโดย รัฐที่มีผลกระทบต่อบุคคลที่ประกอบขึ้นเป็นสังคม

คณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์

คณิตศาสตร์ประยุกต์ ตามคำศัพท์ ใช้เครื่องมือหรือวิธีการในการแก้ปัญหาที่เป็นของวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ในการอ้างอิงถึงสมมติฐานนี้ มีการนำวิธีการบางอย่างไปใช้ในการคำนวณ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และอื่นๆ

ในส่วนของคณิตศาสตร์บริสุทธิ์หมายถึงการศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการโดยไม่คำนึงถึงแอปพลิเคชันที่อาจได้รับหรือนำไปใช้เช่นเดียวกับกรณีของคณิตศาสตร์ประยุกต์

ตรรกะทางคณิตศาสตร์

ตรรกะทางคณิตศาสตร์หรือที่เรียกว่าตรรกะเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยระบบนิรนัยของข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลุ่มของกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อกำหนดความถูกต้องของการให้เหตุผล ด้วยวิธีนี้ การให้เหตุผลถือว่าใช้ได้หากเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อสรุปที่แท้จริงจากสถานที่จริง

ในความสัมพันธ์กับข้างต้น การให้เหตุผลหนึ่งเหตุผลนั้นใช้ได้ผ่านผู้อื่น เหตุผลเหล่านี้สามารถอนุมานและอุปนัยได้ ประการแรก ข้อสรุปจำเป็นต้องได้มาจากสถานที่จริง ในขณะที่ข้อที่สองมาจากความน่าจะเป็น

ดูตรรกะด้วย

ฟิสิกส์คณิตศาสตร์

เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ส่วนต่อประสานระหว่างคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ กล่าวคือ เป็นการใช้หรือประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในสาขาฟิสิกส์ ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาและเพื่อการพัฒนาความรู้ทางกายภาพใหม่ ๆ ซึ่งเราสามารถตั้งชื่อไฟฟ้า, แม่เหล็ก, อากาศพลศาสตร์ได้ เช่นเดียวกับอุณหพลศาสตร์และอื่น ๆ

แท็ก:  เทคโนโลยี - นวัตกรรม ศาสตร์ นิพจน์ในภาษาอังกฤษ