ความหมายของความมึนเมา

การมึนเมาคืออะไร:

ลัทธิเสรีนิยมเป็นทัศนคติของการละเมิดเสรีภาพที่ให้โดยที่ผู้ทดลองไม่รับผลที่ตามมาจากการกระทำของตนเอง

Libertinism มาจาก libertine ซึ่งมาจากคำภาษาละติน ลิเบอร์ตินัสซึ่งหมายถึงบุคคลที่ฝ่าฝืนอุปสรรคทางสังคมโดยไม่มีการควบคุมหรืออุปสรรค

ความหยาบคายเกี่ยวข้องกับการใช้ในทางที่ผิดหรือการดูหมิ่นพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด ยาเสพติด หรือเพศที่นำไปสู่ผลที่ผิดศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณ หรือผิดกฎหมาย

ลัทธิเสรีนิยมเป็นเรื่องยากที่จะกำหนดเพราะตัวอย่างขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและจรรยาบรรณและจริยธรรมของแต่ละบุคคล วัฒนธรรมและสังคม

ตัวอย่างเช่น ในบางศาสนา การรักร่วมเพศยังถือเป็นการมึนเมาเนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักศีลธรรมของศาสนา อีกตัวอย่างหนึ่งคือภาพเปลือย ซึ่งในบางสังคมถือว่าเป็นการมึนเมา ในขณะที่บางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดงออก และมีสถานที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติลัทธิเปลือยกาย

ความโลภและเสรีภาพนั้นแตกต่างกันโดยพื้นฐานแล้วในแง่ความเคารพต่อบุคคลอื่น หากบุคคลกระทำด้วยเสรีภาพแต่ด้วยความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น บุคคลนั้นไม่ควรถูกมองว่าเป็นพวกเสรีนิยมหรือประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย แต่มันจะเป็นอคติทางศีลธรรมเท่านั้น

ดูความเคารพด้วย

ความแตกต่างระหว่างการมึนเมาและเสรีภาพ

ความแตกต่างระหว่างการมึนเมาและเสรีภาพคือเสรีภาพเป็นสิทธิที่จะกระทำการในลักษณะที่เราเห็นว่าเหมาะสมโดยไม่มีการจำกัดหรือการเซ็นเซอร์ วลี "เสรีภาพของคนหนึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเสรีภาพของอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มต้น" กำหนดความแตกต่างด้วยความมึนเมาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ประกอบด้วยการใช้เสรีภาพในทางที่ผิดซึ่งเป็นผลมาจากการบุกรุกเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือบุคคลอื่น

แท็ก:  เทคโนโลยี - นวัตกรรม นิพจน์ในภาษาอังกฤษ ศาสนา - และจิตวิญญาณ