ความหมายของอิสรภาพ

เสรีภาพคืออะไร:

เสรีภาพ คือ ความสามารถหรือความสามารถของมนุษย์ที่จะปฏิบัติตามค่านิยม เกณฑ์ เหตุผลและเจตจำนงของตน โดยไม่มีข้อจำกัดอื่นนอกจากการเคารพในเสรีภาพของผู้อื่น

มีอิสระเมื่อผู้คนสามารถกระทำการโดยปราศจากการบีบบังคับและการกดขี่จากวิชาอื่น ด้วยเหตุผลนี้เอง จึงกล่าวได้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพหรือกระทำการอย่างมีเสรีภาพในเมื่อไม่อยู่ในสภาพของผู้ต้องขัง อยู่ภายใต้คำสั่งของผู้อื่นหรืออยู่ภายใต้การบังคับข่มขู่

เสรีภาพถือความรู้สึกของความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพและจริยธรรม เนื่องจากการแสดงเสรีภาพไม่ได้ถูกแรงกระตุ้นไปครอบงำ แต่กระทำด้วยความสำนึกรู้คุณเพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

เสรีภาพเป็นแนวคิดที่สร้างขึ้นโดยสังคมเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์และสร้างสรรค์ ในแง่นี้ มันถูกประดิษฐานอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

คำว่าเสรีภาพยังใช้เพื่ออ้างถึงอำนาจที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามเจตจำนงและผลประโยชน์ของตนเองภายใต้กรอบของกฎหมาย

คำที่มาจากภาษาละติน ฟรี Y เสรีภาพซึ่งหมายความว่า "ผู้ที่เป็นอิสระทางกฎหมายและทางการเมือง" เดิมคำนี้พาดพิงถึงผู้ที่เกิดเป็นไทหรือได้รับอิสรภาพหลังจากเกิดในความเป็นทาสหรือข้าราชบริพาร

ลักษณะของเสรีภาพ

  • ต่อต้านการกดขี่: เสรีภาพมีลักษณะเฉพาะโดยระบบการกดขี่ที่ต่อต้านซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อควบคุมและใช้เครื่องมือที่เท่าเทียมกัน มันต่อต้านการเป็นทาส การบังคับเป็นทาส การบีบบังคับ การยักยอก แบล็กเมล์ การคุกคาม และการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
  • หมายถึงการกำหนดตนเอง: เสรีภาพหมายถึงสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับความสนใจ ความเชื่อ ความคิดเห็นและการกระทำของคุณ
  • มันเป็นสิทธิมนุษยชน: เสรีภาพได้รับการปกป้องในฐานะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในขอบเขตที่การเคารพมันเป็นการรับประกันสันติภาพ ความดีส่วนรวม และความก้าวหน้าส่วนบุคคลและสังคม
  • เป็นความรับผิดชอบ: บุคคลที่เป็นอิสระมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำและความต้องการของตนเอง แต่ยังรวมถึงผลที่ตามมาของการกระทำของเขาต่อสังคมด้วย
  • เป็นค่านิยม: ตามค่านิยม อุดมคติของเสรีภาพจะนำการกระทำของมนุษย์ไปสู่การเสวนา ความเข้าใจ ความเคารพ และความอดทน เสรีภาพเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแบบจำลองของสังคมที่เปิดกว้างและเป็นประชาธิปไตย ซึ่งมุ่งสู่สันติภาพ
  • มันมีข้อจำกัด: เสรีภาพของบุคคลพบขีดจำกัดในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น การใช้เสรีภาพไม่ได้ยกเว้นเราจากภาระผูกพันที่จะต้องดูแลความต้องการพื้นฐานของเรา
  • ต้องมีข้อมูลที่ดี: การใช้เสรีภาพที่ดีต้องมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ในมือเพื่อตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ยิ่งบุคคลมีข้อมูลมากเท่าไรก็ยิ่งมีองค์ประกอบในการประเมินการตัดสินใจมากขึ้นเท่านั้น

ประเภทของเสรีภาพ

เสรีภาพในการบูชาหรือเสรีภาพทางศาสนา

เสรีภาพในการเคารพบูชาหรือเสรีภาพทางศาสนา หมายถึง สิทธิในการเลือกระบบความเชื่อทางศาสนาและแสดงออกโดยไม่มีการลงโทษ การข่มขู่ หรือการบังคับ รวมถึงเสรีภาพในการประกาศตัวเองว่าไม่มีพระเจ้า

ตัวอย่างเช่น การเลือกอย่างอิสระที่จะเป็นคริสเตียนหรือมุสลิม รักษาวันหยุดอันศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีการลงโทษ ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาตราบเท่าที่ไม่ขาดความดีส่วนรวม ฯลฯ

เสรีภาพในการบูชายังกำหนดไว้ในมาตรา 18 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนด้วย ในแต่ละประเทศมีกฎหมายที่กำหนดวิธีอนุญาตหรือจำกัดการแสดงออก

ดูเพิ่มเติม: เสรีภาพในการเคารพบูชา

เสรีภาพในการแสดงออกหรือความคิดเห็น

เสรีภาพในการแสดงออกประกอบด้วยสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น และความรู้สึกภายใต้บรรทัดฐานของการเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาพดี ประดิษฐานอยู่ในมาตรา 19 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน

ตัวอย่างของเสรีภาพในการแสดงออก ได้แก่ การตีพิมพ์งานวรรณกรรม การมีส่วนร่วมในการโต้วาทีในที่สาธารณะ และเสรีภาพของสื่อ

ทุกประเทศมีกฎหมายที่ควบคุมเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งแสดงถึงข้อจำกัดบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสื่อและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตัวอย่างเช่น กฎหมายควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกโดยห้ามไม่ให้มีการสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงหรือยุยงให้เกิดความเกลียดชัง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีความผิดทางอาญา

ดูเพิ่มเติม: เสรีภาพในการแสดงออก

เสรีภาพของสื่อมวลชน

เสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นที่ประดิษฐานสิทธิของสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงทีแก่ประชาชนโดยปราศจากการเซ็นเซอร์ของรัฐหรือปัจจัยอื่น ๆ ของอำนาจ เสรีภาพสื่อเป็นรูปแบบของเสรีภาพในการแสดงออกที่เป็นรูปธรรม

เสรีภาพของสื่อต้องได้รับการปกป้องอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมันถูกคุกคามทั้งจากอำนาจทางการเมืองและโดยอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใช้การอุปถัมภ์เป็นปัจจัยบีบบังคับ

ตัวอย่างของเสรีภาพสื่อคือ การเขียนและตีพิมพ์ข่าว บทบรรณาธิการ และบทความความคิดเห็น

แท็ก:  นิพจน์ในภาษาอังกฤษ ศาสนา - และจิตวิญญาณ เทคโนโลยี - นวัตกรรม