ความหมายของความเท่าเทียมกันทางสังคม

ความเท่าเทียมกันทางสังคมคืออะไร:

ความเท่าเทียมกันทางสังคมเป็นแนวคิดของความยุติธรรมทางสังคมตามที่สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิที่จะได้รับโอกาสเดียวกัน

ตามความยุติธรรมทางสังคม ทุกคนนอกจากมีสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองเหมือนกันแล้ว ควรมีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมเช่นเดียวกัน และในแง่นี้ สิทธิเดียวกันและโอกาสเดียวกันในการศึกษา สุขภาพ และการทำงาน

การค้นหาความเท่าเทียมกันทางสังคมเป็นผลมาจากสถานการณ์การเลือกปฏิบัติและการแบ่งแยกทางสังคม ซึ่งขัดขวางสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนที่จะพัฒนาอย่างเต็มที่ในฐานะปัจเจกบุคคลตามแรงบันดาลใจและความเป็นไปได้ของพวกเขา

ดูเพิ่มเติมที่การแยกคืออะไร?

ปัจจัยที่แทรกแซงความอยุติธรรมทางสังคมประเภทนี้ ได้แก่ ทางเศรษฐกิจ (การแบ่งแยกระหว่างคนรวยและคนจน) เชื้อชาติ (การเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์) หรือเพศ (การเลือกปฏิบัติตามเพศ) เป็นต้น

ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ สถานการณ์ความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นมากมายระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม (การเหยียดเชื้อชาติ ความเป็นทาส การกีดกันทางเพศ ความเกลียดกลัวชาวต่างชาติ เป็นต้น) อันเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ที่ได้พยายามยุติหรือ รับมือสถานการณ์แบบนี้

ดูความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมด้วย

ในทางทฤษฎีตามความเท่าเทียมกันทางสังคม ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน ในแง่นี้ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN) ยืนยันว่า "มนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยเสรีและเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ"

ตัวอย่างเช่น ในการเลือกตั้ง ความสำคัญของการลงคะแนนเสียงของพลเมืองจะต้องเหมือนกับพลเมืองคนอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงระดับทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เพศ หรือเชื้อชาติ

ความเท่าเทียมทางสังคมเป็นแนวคิดที่พรรค ขบวนการ หรืออุดมการณ์บางกลุ่มมองว่าเป็นธงธงในด้านการเมือง ที่พยายามส่งเสริมรูปแบบองค์กรต่างๆ ที่มีความเท่าเทียมกันทางสังคม

แท็ก:  เทคโนโลยี - นวัตกรรม ศาสนา - และจิตวิญญาณ ศาสตร์