ความหมายของวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์

วัฒนธรรมโลกาภิวัตน์คืออะไร:

โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมหมายถึงกระบวนการแบบไดนามิกของการเชื่อมต่อระหว่างกันและการดูดซึมของวัฒนธรรมซึ่งสร้างวัฒนธรรมที่เป็นเนื้อเดียวกันและร่วมกันในโลก

โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่ โดยหลักการแล้ว ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม แต่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีอยู่

โลกาภิวัตน์ในฐานะรูปแบบการผลิตและการพัฒนาทุนนิยมที่แสวงหาความอยู่ดีกินดีของสังคมโดยทั่วไป ได้กำหนดรูปแบบทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และการเมืองต่างๆ ทั่วโลกที่ขัดขวางเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมเป็นผลมาจากชุดของมาตรการที่แสวงหาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสังคม และซึ่งได้ส่งเสริมและเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างบุคคลที่แสวงหาโอกาสในการพัฒนาบุคคล

ด้วยวิธีนี้ ผู้คนนับล้านได้เชื่อมต่อถึงกันในโลก พวกเขาได้พบและพบกันด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยโลกาภิวัตน์ เราสามารถชื่นชมว่าปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในวงกว้างได้อย่างไร ทั้งในด้านการบริโภคสินค้าและบริการ

ควรกล่าวด้วยว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านการสื่อสารทำให้สังคม งาน วิชาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียการติดต่อ

จากข้อมูลที่กำลังมาและต่อเนื่องกันและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การแสดงออกทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันที่มีอยู่นั้นเชื่อมโยงถึงกัน และด้วยผลจากผลรวมนี้ วัฒนธรรมโลกาภิวัตน์ซึ่งปัจเจกบุคคลทุกคนมีแนวคิดก็กำลังก่อตัวขึ้น

อย่างไรก็ตาม แต่ละคนรู้วิธีรับรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ดังนั้นพวกเขาจึงระบุว่าเป็นพลเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง

ตัวอย่างของวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์สามารถเห็นได้ในขนบธรรมเนียมเหล่านั้นที่ได้รับการปรับให้เข้ากับลักษณะของผู้อื่น กล่าวคือ มีการกำหนดนิยามใหม่ และสังเกตได้จากการแสดงออกทางศิลปะ แฟชั่น การทำอาหาร ดนตรี และอื่นๆ ในประเทศใดๆ

เช่น การฟังเพลงของวงดนตรีดังจากทั่วทุกทวีปโดยปราศจากความแตกต่างของภาษาเป็นอุปสรรค เพราะแฟนๆ ทุกคนร้องอย่างเท่าเทียมกัน

ดูเพิ่มเติมที่ โลกาภิวัตน์

ผลของวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์

ด้านล่างนี้คือผลที่ตามมาและการเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดจากโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม

ผลบวก

 • จากชุดของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมที่เป็นเนื้อเดียวกันได้ถูกสร้างขึ้นซึ่งครอบคลุมขนบธรรมเนียมทั่วไปและเป็นที่ยอมรับของปัจเจกบุคคล
 • ค่านิยมทางวัฒนธรรม สังคม และการเมืองได้รับการนิยามใหม่ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน
 • การเชื่อมต่อระหว่างกันทั่วโลกช่วยให้เราทราบถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมาย
 • ทุกวันมีสังคมมากขึ้นที่ไม่ว่าจะแตกต่างกันแค่ไหน แบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือนกันเนื่องจากโลกาภิวัตน์
 • ผู้คนต่างกังวลกับการเรียนรู้ภาษาที่พูดกันอย่างกว้างขวางที่สุดเพื่อขยายความรู้และความเป็นไปได้ในการพัฒนา
 • สื่อการสื่อสารและโสตทัศนูปกรณ์ได้ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์ด้วยการกำหนดตราสินค้า แนวโน้ม การแสดงออกทางภาษา และอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากบุคคลจำนวนมาก
 • การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
 • โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่นำผู้คนนับล้านมารวมกัน

ผลเสีย

 • โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่มีการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่เป็นมาตรฐานและเป็นมาตรฐาน
 • วัฒนธรรมของภูมิภาคหรือเมืองที่มีผู้คนน้อยลงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของภูมิภาคหรือประเทศที่ใหญ่กว่าและมีอิทธิพลมากกว่า โดยละทิ้งเอกลักษณ์ของตนเอง
 • ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีทางวัฒนธรรมบางอย่างที่ถูกแทนที่โดยผู้อื่นที่มีอิทธิพลมากกว่านั้น กำลังตกอยู่ในอันตรายจากการสูญหายหรือถูกลืม
 • ความหลากหลายทางวัฒนธรรมลดลงโดยการสร้างวัฒนธรรมสมัยนิยม
 • ประเพณีของประเทศที่พัฒนาแล้วและมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกถูกกำหนดไว้
 • โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์แบบไดนามิกที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนทางการค้า การเมือง และสังคม ซึ่งเป็นเหตุให้วัฒนธรรมจะไม่ได้รับผลกระทบและแก้ไขได้ยาก
 • โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมสามารถนำไปสู่การสูญเสียอำนาจอธิปไตยของชาติ
 • การบริโภคของแบรนด์ใหญ่มีความสำคัญเหนือการบริโภคและการส่งเสริมสิ่งที่ทำขึ้นและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศหรือภูมิภาค
แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม ศาสตร์ นิพจน์ในภาษาอังกฤษ