ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพคืออะไร:

จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นชุดของมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการทำงาน จริยธรรมอาจปรากฏให้เห็นในรหัส deontological หรือรหัสวิชาชีพผ่านชุดของหลักการและค่าที่มีอยู่ในสมมุติฐานในรูปแบบของ decalogues หรือเอกสารที่ยาวกว่า

จรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งภายในกรอบจริยธรรม ในหลายกรณี พวกเขาจัดการกับประเด็นด้านความสามารถและความสามารถทางวิชาชีพ ตลอดจนประเด็นเฉพาะเจาะจงเฉพาะในแต่ละด้าน

แม้ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพจะใช้ค่านิยมสากลของมนุษย์ แต่ก็เน้นที่วิธีการประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความขัดแย้งทางจริยธรรมระหว่างการพัฒนาวิชาชีพกับมโนธรรมส่วนบุคคลหรือจริยธรรม ในบางสถานการณ์ คุณสามารถเลือกคัดค้านอย่างมีสติสัมปชัญญะได้เมื่อบุคคลไม่คิดว่าตนกระทำการอย่างถูกต้อง

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ คำพูดและสุภาษิต การแสดงออกยอดนิยม