ความหมายของศักดิ์ศรี

ศักดิ์ศรีคืออะไร:

ศักดิ์ศรีบ่งบอกถึงความเคารพและความนับถือที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับและได้รับการยืนยันจากบุคคลที่มีคุณสมบัติของมนุษย์ในระดับที่ไม่อาจตำหนิได้

ศักดิ์ศรีคือคุณสมบัติที่คู่ควร ซึ่งหมายถึง คุณค่า เกียรติ ความคู่ควร และคำว่า ศักดิ์ศรี มาจากคำภาษาละติน dignitas.

ในคำนำของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 เขาพูดถึง "ศักดิ์ศรีที่แท้จริง (...) ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวมนุษย์" และยืนยันในข้อ 1 ว่า "มนุษย์ทุกคนเกิดมาอย่างเสรีและเท่าเทียมกัน . ในศักดิ์ศรีและสิทธิ ".

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงมีมาแต่กำเนิด คิดบวก และส่งเสริมความรู้สึกของการเติมเต็มและความพึงพอใจ เป็นการตอกย้ำบุคลิกภาพ ตัวอย่างเช่น การเป็นทาสเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับศักดิ์ศรี เนื่องจากผู้คนไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นหรือมีค่าควร เนื่องจากทาสไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ แต่เป็นวัตถุ

ศักดิ์ศรียังเป็นความเคารพและนับถือที่สิ่งของหรือการกระทำสมควรได้รับ มันเป็นความเป็นเลิศ การเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งนั้นหรือการกระทำนั้น

ศักดิ์ศรีถูกกล่าวถึงหากผู้คนทำด้วยแรงโน้มถ่วง ความเหมาะสม ความกล้าหาญ ความสูงส่ง มารยาท ความจงรักภักดี ความเอื้ออาทร ความสูงส่ง และเกียรติ ตัวอย่างเช่น เมื่อพูดถึงการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ศักดิ์ศรีหมายถึงความเป็นทางการ ความซื่อสัตย์ และเกียรติของผู้คน

ในด้านความเป็นเลิศ ศักดิ์ศรีเป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์หรือตำแหน่งที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ บารมี และเกียรติยศ เช่น ตำแหน่งทางการเมือง เช่น ตำแหน่งพระมหากษัตริย์ ประธานาธิบดี หรือจักรพรรดิ บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือตำแหน่งนั้นซึ่งเป็นตัวแทนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นก็มีชื่อเช่นเดียวกันว่าเป็นบุคคลสำคัญหรือบุคคลสำคัญ

ประเภทของศักดิ์ศรี

ในทางปรัชญา ศักดิ์ศรีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • Ontological dignity หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเกิดมา
  • ศักดิ์ศรีคุณธรรม : เกี่ยวข้องกับศีลธรรมของผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในสังคม
  • ศักดิ์ศรีที่แท้จริง: เป็นสิ่งที่คนอื่นได้รับ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นค่านิยมและเป็นสิทธิโดยกำเนิด ขัดขืนไม่ได้ และจับต้องไม่ได้ของบุคคล เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นคุณค่าโดยธรรมชาติของมนุษย์ เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลซึ่งมีเสรีภาพและสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้

การอ้างว่าทุกคนเกิดมาอย่างมีศักดิ์ศรีเป็นประเภทของศักดิ์ศรีทางออนโทโลยี

ซึ่งหมายความว่ามนุษย์ทุกคนสามารถกำหนดรูปแบบ เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงชีวิตของพวกเขาได้โดยใช้เสรีภาพและการตัดสินใจใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

ดูเพิ่มเติมที่ ค่า.

ศักดิ์ศรีคุณธรรม

ศักดิ์ศรีทางศีลธรรมหมายถึงศักดิ์ศรีของผู้คนตามความเป็นจริงทางศีลธรรม ซึ่งหมายความว่ามันเป็นค่านิยมของมนุษย์ในสังคมและเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำ

ศักดิ์ศรีทางศีลธรรมจึงสะท้อนอยู่ในพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติตามหลักศีลธรรมซึ่งสังคมยอมรับหรือปฏิเสธ

ในแง่นี้ ศักดิ์ศรีทางศีลธรรมจะต้องสะท้อนให้เห็นในทุกด้านของสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างของความประพฤติ ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีที่ต้องปฏิบัติตาม ด้วยวิธีนี้ ศักดิ์ศรีทางศีลธรรมจะเปลี่ยนเป็นศักดิ์ศรีของสังคม

ดู ศีลธรรม ด้วย.

ศักดิ์ศรีส่วนบุคคล

ศักดิ์ศรีส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับความเคารพและความนับถือที่บุคคลมีต่อตนเองและสมควรได้รับความเคารพต่อผู้อื่นเพราะเราทุกคนสมควรได้รับความเคารพไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร

ศักดิ์ศรีส่วนบุคคลที่ได้รับจากการปฏิบัติที่ได้รับจากผู้อื่นเรียกอีกอย่างว่าศักดิ์ศรีของราชวงศ์

เมื่อเราตระหนักถึงความแตกต่างของแต่ละคน และเรายอมรับความแตกต่างเหล่านั้น บุคคลนั้นจะรู้สึกมีค่าควร เป็นเกียรติ เป็นอิสระ และภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาเป็น

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม ศาสตร์ ทั่วไป