ความหมายการวินิจฉัย

การวินิจฉัยคืออะไร:

การวินิจฉัยเรียกว่าการกระทำและผลของการวินิจฉัย ดังนั้น จึงเป็นกระบวนการของการรู้จำ วิเคราะห์ และประเมินสิ่งหรือสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวโน้ม แก้ปัญหา หรือแก้ไขปัญหา คำนี้มาจากภาษากรีก διαγνωστικός (diagnostikós)

ในทางการแพทย์เรียกว่าการวินิจฉัยเพื่อระบุลักษณะของโรคโดยการทดสอบและสังเกตอาการหรืออาการแสดง ในแง่นี้ จำเป็นต้องกำหนดวิธีการรักษาโรค

อย่างไรก็ตาม แนวความคิดของการวินิจฉัยสามารถขยายไปสู่สาขาที่มีความหลากหลายมากที่สุดในแง่ของการตรวจสอบสถานการณ์หรือสิ่งของเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข การวินิจฉัยจึงช่วยให้เราระบุผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นและเราจะแก้ไข ปรับปรุง หรือแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไร

ตัวอย่างเช่น ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยโรค แต่ยังตรวจหาความต้องการในสภาพแวดล้อม เพื่อทราบสถานะหรือเงื่อนไขของบริการ บริษัท หรือองค์กร มันยังทำหน้าที่ประเมินความต้องการและกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เหนือสิ่งอื่นใด

ดังนั้น การวินิจฉัยที่ดีจึงทำให้การพัฒนาโครงการด้านวิชาการ โรงเรียน การศึกษา สังคม วัฒนธรรม ชุมชน เมือง พลเรือน และการประยุกต์ใช้ทุกประเภทประสบความสำเร็จ ซึ่งตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและยึดมั่นในทรัพยากรที่มีอยู่

ในทำนองเดียวกัน การวินิจฉัยสามารถทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ในแง่ของการเป็นของหรือสัมพันธ์กับการวินิจฉัย: "ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยของแพทย์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากเพื่อนร่วมงานของเขา"

การวินิจฉัยสถานการณ์

การวินิจฉัยสถานการณ์เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ระบุ คำอธิบาย วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ของบริษัทหรือองค์กรในช่วงเวลาหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ จึงพิจารณาผลลัพธ์ที่องค์กรได้รับและเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้กำหนดไว้เป็นพันธกิจในขั้นต้น วัตถุประสงค์ของการวินิจฉัยสถานการณ์คือการตรวจสอบด้านที่สามารถหรือควรปรับปรุงหรือเสริมความแข็งแกร่ง เพื่อปรับกลยุทธ์ของบริษัทและปรับการดำเนินงาน

ดูเพิ่มเติมที่ SWOT

การวินิจฉัยชุมชน

การวินิจฉัยชุมชนหมายถึงกระบวนการตรวจสอบความต้องการของชุมชน ซึ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถออกแบบและดำเนินโครงการปรับปรุงชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยหรือชุมชนที่ใช้งานได้ เทคนิคการวินิจฉัยชุมชนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการและชุมชน: การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ การสำรวจ SWOT หรือเมทริกซ์ SWOT เป็นต้น

การวินิจฉัยทางการแพทย์

ในทางการแพทย์ ขั้นตอนที่ระบุโรค กลุ่มอาการ หรือภาวะสุขภาพในผู้ป่วยเรียกว่าการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือการรักษาทางคลินิก กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการตัดสินทางคลินิกโดยกำหนดสถานะสุขภาพของบุคคล การวินิจฉัยทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาการรักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับ และการพยากรณ์โรคหรือการพยากรณ์โรคของเขาจะเป็นอย่างไร

ดูสิ่งนี้ด้วย:

  • การพยากรณ์โรค
  • การสำรวจทางกายภาพ

การวินิจฉัยแยกโรค

การวินิจฉัยแยกโรคเป็นขั้นตอนที่สามารถระบุโรคได้ ยกเว้นสาเหตุที่เป็นไปได้อื่นๆ ที่มีอาการหรือภาพทางคลินิกที่คล้ายกับของผู้ป่วย ในแง่นี้ เป็นกระบวนการที่ละทิ้งโรค อาการ หรือสภาวะทางพยาธิวิทยาอื่นๆ เพื่อค้นหาโรคที่ส่งผลต่อผู้ป่วย

การวินิจฉัยสุขภาพ

ในด้านสาธารณสุข กระบวนการที่ใช้ประเมิน วิเคราะห์ และระบุตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางสุขภาพของประชากร เรียกว่า การวินิจฉัยโรค ดังนั้น การวินิจฉัยสุขภาพจึงเป็นการตัดสินที่มีคุณค่าในกระบวนการเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

แท็ก:  เทคโนโลยี - นวัตกรรม การแสดงออกยอดนิยม นิพจน์ในภาษาอังกฤษ