ความหมายของ Cotidiano

ทุกวันคืออะไร:

ทุกวันเป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออ้างถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันหรือเป็นประจำ

คำว่าทุกวันมาจากภาษาละติน quotidianus. เป็นคำพ้องความหมายสำหรับทุกวัน คำว่า: daily, current, common, habit หรือ frequent สามารถใช้แทนกันได้

ชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ผู้คนมีนิสัยชอบทำเป็นประจำในแต่ละวัน เช่น ไปทำงานทุกเช้าโดยระบบขนส่งสาธารณะไปทำงาน ออกกำลังกายในตอนบ่าย จิบชาร้อน ๆ ก่อนนอน ท่ามกลางคนอื่น ๆ . .

กิจวัตรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเพราะเป็นกิจกรรมหรืองานที่ทำซ้ำๆ กัน ยกเว้นเมื่อถูกขัดจังหวะเพื่อทำสิ่งที่พิเศษหรือไม่ปกติ เช่น ไปงานแต่งงานในวันพุธ

กิจกรรมที่ดำเนินการในช่วงวันหยุดหรือวันหยุดสุดสัปดาห์จะรวมเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่รายวันด้วย

ในแง่นี้ ชีวิตประจำวันก็เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่แต่ละคนมี ดังนั้น ชีวิตประจำวันของแต่ละคนจึงไม่จำเป็นสำหรับอีกคนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คู่รักที่มีลูกมีกิจวัตรที่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับคู่รักที่ไม่ใช่พ่อแม่

ภาษาในชีวิตประจำวัน

ภาษาในชีวิตประจำวันเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการใช้คำหรือสำนวนภาษาพูดระหว่างผู้พูดที่มีความมั่นใจหรือสนิทสนม ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแสดงออกผ่านภาษาที่เป็นทางการ แต่เป็นการให้เกียรติ

ภาษาในชีวิตประจำวันเป็นแบบไม่เป็นทางการ และใช้ระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือคนใกล้ชิดที่มีการแบ่งปันสายสัมพันธ์ที่ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและผ่อนคลาย

ในทำนองเดียวกัน การใช้ภาษาในชีวิตประจำวันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้หรือเลิกใช้คำบางคำอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม คำต่างประเทศ หรือการสร้างคำศัพท์ทางเทคโนโลยี เป็นต้น

ในทางกลับกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าภาษาในชีวิตประจำวันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ระบุความหลากหลายของกลุ่มทางสังคม

อย่างไรก็ตาม การใช้ภาษาในชีวิตประจำวันไม่ควรเกินภาษาที่เป็นทางการ จะไม่ถูกต้อง และนอกจากนี้ จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงสำหรับภาษาโดยทั่วไป

แท็ก:  ศาสตร์ เทคโนโลยี - นวัตกรรม การแสดงออกยอดนิยม