ความหมายของศีลมหาสนิท

ศีลมหาสนิทคืออะไร:

ศีลมหาสนิทเป็นคำที่เกิดจากการรวมกันระหว่างคำทั่วไปและสหภาพ ความหมายที่สำคัญหมายถึงการมีส่วนร่วมของสองหน่วยงานขึ้นไปในสิ่งที่เหมือนกัน ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าร่วมแบ่งปันชุดค่านิยม แนวคิด ระบบความเชื่อ หรือศีล และแสดงออกผ่านการติดต่อหรือผ่านการกระทำที่เป็นรูปธรรม

ด้วยเหตุนี้ คำนี้จึงมักจะอ้างถึงการแลกเปลี่ยนที่ใกล้ชิด ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการสื่อสารอย่างเปิดเผย ตัวอย่าง: "รู้สึกว่ามีความเป็นหนึ่งเดียวที่ดีระหว่างพวกเขา"

ศีลมหาสนิทเรียกว่า การมีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น: "หากคุณสื่อสารกับแนวคิดนี้ คุณต้องแสดงต่อสาธารณะ" “หลังจากให้ความสงบแล้ว ชาวคาทอลิกก็เตรียมรับศีลมหาสนิท” ในกรณีหลัง ศีลมหาสนิทได้รับความหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นของ "การบริโภคโฮสต์"

คำว่า "ศีลมหาสนิท" มีความสำคัญพื้นฐานในวาทกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาคริสต์ ซึ่งใช้เพื่อกำหนดศีลระลึกเฉพาะและหลักการของชุมชนฝ่ายวิญญาณของผู้ศรัทธา มาดูกัน.

ศีลมหาสนิทหรือศีลมหาสนิท

ในศาสนาคริสต์ คำว่า communion หมายถึงศีลระลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้า หรือที่เรียกว่าศีลมหาสนิทหรือศีลมหาสนิท ในศีลระลึกนี้ มีการถวายขนมปังและเหล้าองุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ซึ่งผู้ศรัทธาต้องบริโภคเพื่อเป็นเครื่องหมายของการมีส่วนร่วมกับคำสอนของพระเมสสิยาห์

ในขณะที่สำหรับศีลมหาสนิทของคริสตจักรคาทอลิกสอดคล้องกับศีลศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในเจ็ดของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เท่านั้นที่ตั้งครรภ์สองพิธีซึ่งในนั้นคือบัพติศมาและแน่นอนว่าเป็นศีลมหาสนิท

ในกรณีเฉพาะของคริสตจักรคาทอลิก นิพจน์ ศีลมหาสนิท ใช้เพื่ออ้างถึงช่วงเวลาที่บุคคลได้รับศีลระลึกนี้เป็นครั้งแรก ตามกฎทั่วไป การสนทนาครั้งแรกต้องได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้า และสามารถรับได้เมื่ออายุประมาณ 9 ปีเท่านั้น โดยมีข้อยกเว้นที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น

ดูเพิ่มเติมที่ แซคราเมนโต

การรวมตัวของนักบุญ

คริสเตียนคาทอลิกยังเชื่อในหลักการของความเป็นหนึ่งเดียวของนักบุญ นี่เป็นแนวคิดตามที่ผู้ตายทั้งหมดซึ่งมีชีวิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้ามีส่วนร่วมในของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์ในการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซู และสิ่งเหล่านี้กับพระองค์ บางครั้งพวกเขาก็เป็น ร่วมกับวิญญาณในไฟชำระและวิญญาณของผู้มีชีวิตบนแผ่นดินโลก นั่นคือความเป็นหนึ่งเดียวของวิสุทธิชนหมายถึงความสามัคคีระหว่างพระเยซูคริสต์กับสมาชิกของศาสนจักรของพระองค์

แท็ก:  ศาสตร์ ศาสนา - และจิตวิญญาณ การแสดงออกยอดนิยม