ความหมายของสภาพภูมิอากาศขององค์กร

สภาพภูมิอากาศขององค์กรคืออะไร:

บรรยากาศขององค์กรเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวทั้งหมดที่พัฒนาขึ้นในที่ทำงานทุกแห่ง ขึ้นอยู่กับบรรยากาศองค์กรของสถาบันหรือบริษัท สามารถประเมินและวัดผลการปฏิบัติงาน ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และคุณภาพของสินค้าหรือบริการได้

คำว่าบรรยากาศขององค์กรสามารถแทนที่ด้วยบรรยากาศในการทำงานหรือสภาพแวดล้อมขององค์กร

สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำขององค์กรหรือบริษัท สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงบรรยากาศขององค์กรที่มีอยู่ในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาและกับตัวแทนภายนอกเหล่านั้นทั้งหมด เช่น ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ ที่พวกเขารักษาความสัมพันธ์และข้อตกลงไว้

เมื่อแรงงานสัมพันธ์ภายในบริษัทมีความเหมาะสมที่สุดระหว่างพนักงาน ผู้จัดการ และผู้จัดการคนอื่นๆ บรรยากาศขององค์กรจะเป็นที่น่าพอใจอย่างมากเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ใช้และการแข่งขัน

การบรรลุและรักษาบรรยากาศขององค์กรในเชิงบวกและมีประสิทธิผลเป็นเสาหลักของบริษัทหรือองค์กรใดๆ

บางครั้ง เนื่องจากปัญหาด้านการจัดการ การสื่อสาร หรือความแตกต่างส่วนบุคคลระหว่างพนักงานบางคน สามารถสร้างบรรยากาศเชิงลบขององค์กรได้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและความสัมพันธ์ในการทำงาน

ดังนั้นความสำคัญของการรักษาแรงจูงใจ ความชื่นชม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนทุกคน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทดำเนินต่อไปในหลักสูตรที่ดีและขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และแผนงานที่เสนอ

ดังที่เห็นได้ชัดเจน บรรยากาศขององค์กรมีลักษณะเฉพาะหลักโดยการรับรู้ร่วมกันว่าพนักงานและผู้จัดการหรือเจ้าของบริษัทต้องทำงานร่วมกันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเคารพในสิทธิและหน้าที่ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

บรรยากาศขององค์กรที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักร และบุคลากรอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและสายงานไม่หยุดชะงัก

ดูความหมายขององค์การด้วย

ลักษณะของบรรยากาศองค์กร

บรรยากาศขององค์กรมีลักษณะเฉพาะโดยมีชุดของมิติที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์หรือการปรับโครงสร้าง หากจำเป็น

พื้นที่ทางกายภาพ: สถานที่ที่โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรตั้งอยู่และที่ที่ผู้คนทำงาน

โครงสร้าง: แผนผังองค์กรที่จัดพนักงานของบริษัทตามงาน ภาระผูกพัน และเวลาทำงาน

ความรับผิดชอบ: ความรู้สึกของความมุ่งมั่น, ผลิตภาพ, ตรงต่อเวลา, ความสามารถในการตัดสินใจ

อัตลักษณ์: ความรู้สึกเป็นเจ้าของและอัตลักษณ์ที่คนงานควรรู้สึกต่อองค์กรที่พวกเขาทำงาน

การสื่อสาร: การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรมขององค์กรอย่างเต็มที่ การสื่อสารที่ไม่ดีหรือไม่ดีอาจกลายเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับการพัฒนางานของคนงาน

การสื่อสารทำให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ การสนทนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างพนักงาน และแม้กระทั่งส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตและมิตรไมตรีระหว่างตัวแทนภายในและภายนอกของบริษัท

การฝึกอบรม: เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมสมาชิกในองค์กรและเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการพัฒนาตนเอง

ภาวะผู้นำ: ผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับและเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือหน่วยงานต้องแสดงตนว่าเป็นผู้รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีความสามารถในการจูงใจและสนับสนุนให้ทีมทำงานได้ดีขึ้นทุกวัน

แรงจูงใจ: เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและแรงจูงใจของทีมงานผ่านกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การนำเสนอพื้นที่ทำงานที่สะอาดและสว่างไสว ให้โบนัสพิเศษสำหรับการทำงาน เคารพวันหยุดหรือพักผ่อน ส่งเสริมการแข่งขัน ท่ามกลางคนอื่น ๆ.

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรคือชุดของค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันของทุกคนที่ทำงานในบริษัทหรือองค์กรเพื่อส่งเสริมการรวมตัวของพนักงานและรับรองบรรยากาศองค์กรที่ดี

วัฒนธรรมองค์กรคือสิ่งที่แตกต่างองค์กรหนึ่งจากอีกองค์กรหนึ่ง สามารถสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกได้ด้วยการแบ่งปันความรู้สึก การทำงาน และเป้าหมายทางอาชีพภายในบริษัทที่พวกเขาทำงาน

แท็ก:  ทั่วไป การแสดงออกยอดนิยม ศาสตร์