ลักษณะของการทดลองใช้

เรียงความเป็นข้อความสั้นหรือยาวปานกลางที่เขียนเป็นร้อยแก้ว มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านวิชาการ มนุษยนิยม สังคมและวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความคิดเห็น การวิเคราะห์และการโต้แย้งของผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา นักวิจัย และอื่นๆ

ในแง่นี้ เรียงความเป็นข้อความที่เต็มไปด้วยอัตวิสัยในประเด็นต่าง ๆ ของการเมือง ปรัชญา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วารสารศาสตร์ วัฒนธรรม และอื่นๆ

นามสกุลสั้น

เรียงความมีลักษณะที่มีความยาวปานกลางหรือสั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ได้กำหนดจำนวนหน้าขั้นต่ำหรือสูงสุดที่จำกัดการสร้างข้อความประเภทนี้

ดังนั้น คุณสามารถค้นหาเรียงความที่มีตั้งแต่ห้าหน้าไปจนถึงหน้าอื่นๆ ที่เกือบจะยาวถึงเนื้อหาของหนังสือได้ นี้จะขึ้นอยู่กับผู้เขียนและการสะสมของอาร์กิวเมนต์หรือความคิดเห็นที่คุณต้องการอ้างถึงในด้านใดด้านหนึ่ง

ส่วนตัวและเข้มงวด

ผู้เขียนเรียงความมีลักษณะเฉพาะโดยการเขียนข้อความที่เต็มไปด้วยอัตวิสัยซึ่งเขาตีความการตีความหัวข้อเฉพาะซึ่งได้รับการศึกษาและวิเคราะห์ก่อนหน้านี้

แม้ว่าหัวข้อเดียวจะถูกเปิดเผย แต่ก็ถูกนำเสนอภายใต้การมองอย่างวิพากษ์วิจารณ์ของผู้เขียน ดังนั้นความคิดเห็นของเขาถึงแม้ว่ามันจะขึ้นอยู่กับข้อโต้แย้งบางอย่าง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นอัตนัย

หัวข้อที่จะพูดถึง

การสร้างเรียงความเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้เขียนในการนำเสนอการวิจารณ์ ยกย่อง หรือสะท้อนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นจากสาขาวิชาของเขา การทำงาน หรือชีวิตโดยทั่วไป ดังนั้นการสร้างมันจึงฟรี แต่ถูกจำกัด เพื่อไม่ให้ขยายมากเกินไปและทำให้เสียวัตถุประสงค์

ในส่วนของบทความวิชาการต้องตอบสนองต่อจุดประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ การอธิบายข้อโต้แย้ง เป็นต้น เนื่องจากอาจเป็นเรื่องของการเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์ สังคม การเมือง หรือวัฒนธรรม

โครงสร้างภายใน

เรียงความประกอบด้วยสามส่วนพื้นฐาน ได้แก่ บทนำ การพัฒนา และบทสรุป นอกเหนือจากการเป็นข้อความหัวข้อฟรีแล้ว เนื้อหาของเรียงความจะต้องนำเสนอในลักษณะที่เป็นระเบียบและสอดคล้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าผู้อ่านเข้าใจข้อความของผู้เขียน

ในบทนำ หัวข้อที่จะอภิปรายจะนำเสนอโดยย่อและชัดเจน รวมทั้งวัตถุประสงค์ของข้อความดังกล่าว เป็นวิธีการนำผู้อ่านเข้าใกล้เนื้อหาที่จะกล่าวถึงมากขึ้น

จากนั้น ในการพัฒนา ความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง ความแตกต่าง ความเหมือน และความคิดอื่น ๆ ที่ผู้เขียนประสงค์จะแบ่งปันจะถูกเปิดเผย ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่เข้มงวดในการเขียน ดังนั้นผู้เขียนจึงมีอิสระที่จะนำเสนอเนื้อหาตามความสะดวกของเขา และภายใต้การใช้แหล่งข้อมูลเชิงวิพากษ์วิจารณ์อย่างเฉพาะเจาะจงและรอบคอบ

สุดท้าย ข้อสรุปนำเสนอบทสรุปของสิ่งที่ได้อธิบายไว้ในหน้าที่แล้ว และความคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่พัฒนาขึ้น

ในบทความวิชาการ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนต้องจัดระเบียบข้อมูลและปฏิบัติตามกฎสำหรับการอ้างอิงข้อความและนำเสนอบรรณานุกรมหรือแหล่งข้อมูลที่เป็นพื้นฐาน

ประเภทของการทดลอง

ด้านล่างนี้คือการทดสอบประเภทต่างๆ ที่สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

  • Argumentative Essay - นำเสนอข้อโต้แย้งที่ถกเถียงกันหลายประเด็นในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ
  • เรียงความพรรณนา: เปิดเผยลักษณะและข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการศึกษา วัตถุ ปรากฏการณ์ และอื่นๆ
  • เรียงความเชิงปรัชญา: นำเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและศีลธรรม
  • เรียงความไตร่ตรอง: นำเสนอการวิเคราะห์ในประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง ประวัติศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • เรียงความทางวิทยาศาสตร์: เป็นหนึ่งที่เป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอวิทยานิพนธ์และตอบสนองต่อหัวข้อเดียวที่น่าสนใจ
แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ การแสดงออกยอดนิยม ศาสตร์