ลักษณะของปรัชญา 7 ประการ

ปรัชญาคือหลักคำสอนที่ครอบคลุมการศึกษาเชิงตรรกะและระเบียบวิธีจำนวนมากที่พยายามตอบคำถามที่มนุษย์สนใจ เช่น การดำรงอยู่ ความจริง หรือความรู้

จากปรัชญา ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำนวนมากได้ปรากฏออกมาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนามนุษยชาติและเพื่อให้คำตอบสำหรับคำถามและความสงสัยเกี่ยวกับอัตถิภาวนิยมนับไม่ถ้วน

ด้านล่างนี้เป็นลักษณะสำคัญของปรัชญา

ความเป็นสากล

ปรัชญาครอบคลุมสาขาความรู้จำนวนมากเพื่อสร้างแนวคิดทั่วไปและทั่วไปเกี่ยวกับความจริงของจักรวาลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้

ด้วยเหตุผลนี้ ปรัชญาจึงใช้สาขาวิชาที่หลากหลายเพื่อเสริมแนวคิดนี้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถส่งเสริมการวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมาได้ ดังนั้นจึงไม่คำนึงถึงไสยศาสตร์หรือไสยศาสตร์

รู้เชิงวิพากษ์

จากการให้เหตุผล คนจะหลุดพ้นจากความไม่รู้ เข้าหาความรู้ และค้นหาความจริง ซึ่งต้องตรวจสอบด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการยืนยันความจริงโดยสมบูรณ์

กล่าวคือมีการตั้งคำถามและเกิดปัญหาขึ้น ในแง่นี้ ปรัชญาเชื้อเชิญให้ฝึกใช้ความคิดและการใช้เหตุผลเพื่อทบทวนความรู้ที่มีอยู่และตั้งคำถามกับผู้ที่ขาดพื้นฐานความจริงอันแน่วแน่

ดังนั้น ปรัชญาจึงเริ่มต้นจากการวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ความรู้เสมอ เพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่และทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวพวกเขา เนื่องจากความรู้ทำให้ผู้คนหลุดพ้นจากความเขลา

ความแน่นอน

ปรัชญาไม่พอใจกับคำตอบง่ายๆ ด้วยเหตุนี้จึงเน้นการค้นหาคำตอบที่สมเหตุสมผลและเป็นจริงที่สุดเกี่ยวกับจักรวาล การดำรงอยู่ และทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา แม้แต่ในพื้นที่ที่มีพื้นฐานที่เป็นนามธรรมมากกว่า เช่น อภิปรัชญา

คำตอบมักจะต้องมีพลังและนำไปสู่การให้เหตุผลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความรู้ที่มีอยู่

ความเป็นระบบ

ปรัชญาคือหลักคำสอนที่ความคิดและความจริงถูกจัดระเบียบจากแบบจำลอง หลักธรรม หรือความจริง ด้วยวิธีนี้ ชุดของแนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะจะถูกนำเสนอในลักษณะที่สอดคล้องกันและเป็นหนึ่งเดียว

ระเบียบวิธี

ในปรัชญา การกำหนดวิธีการที่จะใช้ในการให้เหตุผลเชิงตรรกะหรือกิจกรรมเชิงประจักษ์เป็นสิ่งสำคัญมากในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง

ซึ่งหมายความว่าปรัชญามีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการรู้ถึงธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ และการดำรงอยู่ตลอดจนวิธีการที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ความจริงของสิ่งเหล่านี้

แนวความคิดของโลก

หลักคำสอนทางปรัชญามีการรับรู้ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงของโลก เพราะมันสนใจที่จะไปถึงจุดเริ่มต้นและความจริงของสิ่งต่าง ๆ การดำรงอยู่และของทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา นั่นคือ จักรวาลทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุความรู้นี้ มนุษย์จะต้องใช้เหตุผลเชิงตรรกะที่ทำให้สามารถวิเคราะห์ ตั้งคำถาม ตีความ โต้แย้ง หรือประสบกับสถานการณ์บางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริง

ขวาง

ปรัชญาครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานความรู้และพฤติกรรมของมนุษย์ ดังนั้นสาขาปรัชญาจึงมีทั้งความเห็นอกเห็นใจและวิทยาศาสตร์

ในบรรดาสาขาของปรัชญาที่สามารถกล่าวถึงได้ ได้แก่ อภิปรัชญา ญาณวิทยา ตรรกศาสตร์ จริยธรรม การเมือง ศิลปะ สุนทรียศาสตร์ ภาษา ศาสนา และอื่นๆ

ปรัชญาเกิดจากวิสัยทัศน์เชิงวิพากษ์โดยแสวงหาข้อโต้แย้งที่มั่นคงและมีเหตุผลซึ่งตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่รู้จำนวนไม่สิ้นสุดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการพัฒนาของมนุษย์ ดังนั้นปรัชญาจึงประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ ในการศึกษาวิจัย

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม เทคโนโลยี - นวัตกรรม นิพจน์ในภาษาอังกฤษ