ชีวเคมีความหมาย

ชีวเคมีคืออะไร:

ชีวเคมีเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาในระดับโมเลกุลเกี่ยวกับคุณลักษณะ โครงสร้าง การจัดระเบียบ และหน้าที่ขององค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต เป็นการผสมผสานความรู้จากหลากหลายสาขา เช่น แพทยศาสตร์ ชีววิทยา และเคมี

คำนี้เกิดขึ้นจากการเพิ่มคำว่า "เคมี" นำหน้า "bio-" ("ชีวิต")

การทดสอบทางชีวเคมี

ในด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุลชีววิทยา การวิเคราะห์หรือการทดสอบทางชีวเคมีเป็นการวิเคราะห์ทางคลินิกที่ทำกับตัวอย่างทางชีววิทยาที่ศึกษาลักษณะเฉพาะและปฏิกิริยาเคมีของพวกมัน

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม ศาสตร์ ศาสนา - และจิตวิญญาณ