ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง

การรับรู้ความสามารถของตนเองคืออะไร:

การรับรู้ความสามารถของตนเองคือความรู้ที่บุคคลมีเกี่ยวกับความสามารถและความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายหรือเผชิญกับสถานการณ์

เกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีการสอบสวนหลายอย่างที่ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาชั้นนำ รวมถึงอัลเบิร์ต บันดูรา ผู้พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

ทฤษฎีนี้กล่าวถึงแรงจูงใจและการกระทำของผู้คนหลังจากความคาดหวังสามประเภท ได้แก่: ความคาดหวังจากสถานการณ์ - ผลลัพธ์ - ความคาดหวังในผลลัพธ์ - การกระทำ - และการรับรู้ประสิทธิภาพตนเอง

สำหรับบันดูรา ความคาดหวังในการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสำคัญสูงสุด เพราะได้รับการพัฒนาผ่านการเรียนรู้จากการสังเกตและประสบการณ์ทางสังคม ซึ่งร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล

การพัฒนาสมรรถนะตนเอง

การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแต่ละคนในการกำหนดการรับรู้ตามความสามารถ ทักษะ และทัศนคติเพื่อบรรลุความสำเร็จหรือเผชิญกับความท้าทาย

ดังนั้น บันดูราจึงเน้นว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองคือสิ่งที่กำหนดวิธีคิดและการกระทำของแต่ละคนที่รู้ว่าความสามารถ ความสามารถและข้อจำกัดของตนเป็นอย่างไรที่จะประสบความสำเร็จหรือป้องกันความล้มเหลว

อย่างไรก็ตาม การรับรู้ความสามารถของตนเองเกิดขึ้นตลอดชีวิตของคนๆ หนึ่ง เพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับประสบการณ์และทักษะที่พวกเขาได้รับในช่วงหลายปีหลังจากประสบความสำเร็จหรือผิดพลาด ดังนั้นจึงมีตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่

แท็ก:  ทั่วไป เทคโนโลยี - นวัตกรรม คำพูดและสุภาษิต