ความหมายของวัยผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่คืออะไร:

วัยผู้ใหญ่เป็นช่วงชีวิตที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สัตว์ หรือพืช เจริญเต็มที่ กล่าวคือ เจริญเต็มที่

ในกรณีของชีวิตมนุษย์ ความบริบูรณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่สอดคล้องกับการพัฒนาสูงสุดของความสามารถทางกายภาพหรือทางอินทรีย์ของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวุฒิภาวะทางจิตใจบางอย่างด้วย

ดังนั้นในแง่ที่เป็นรูปธรรม วัยผู้ใหญ่จึงหมายถึงการเอาชนะช่วงวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยหนุ่มสาวที่สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่อยู่ก่อนวัย ซึ่งปัจจุบันเรียกว่ายุคที่สาม

ในแต่ละคน อายุของวัยผู้ใหญ่อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยที่หลากหลาย เช่น ปัจจัยทางชีวภาพ (ความบกพร่องทางพันธุกรรม การพัฒนาของฮอร์โมน ฯลฯ) หรือปัจจัยทางวัฒนธรรมหรือจิตวิทยา (การศึกษา สถานการณ์ชีวิต สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น นิสัยประจำวัน , อาหาร เป็นต้น)

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว วัยผู้ใหญ่มักมีช่วงอายุระหว่างประมาณ 25 ถึง 60 ปี

ดูเพิ่มเติมที่ ขั้นตอนของการพัฒนามนุษย์

ลักษณะของวัยผู้ใหญ่

ระยะผู้ใหญ่แสดงออกจากสัญญาณที่มองเห็นได้ซึ่งต่อไปนี้โดดเด่น:

  • บุคคลนั้นมีศักยภาพเต็มที่ในการพัฒนาร่างกายและชีวภาพ
  • ตัวแบบสามารถทำซ้ำได้อย่างเต็มที่
  • บุคลิกของตัวแบบแสดงออกอย่างชัดเจนและมั่นคงมากขึ้น
  • หัวข้อสามารถรับผิดชอบได้มากขึ้น
  • มักจะเป็นขั้นตอนของประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของบุคคล

อาจเกิดขึ้นที่การให้อภัยที่โตเต็มวัยจากมุมมองทางกายภาพหรือทางชีววิทยา ยังไม่ถึงวุฒิภาวะเต็มที่ วุฒิภาวะหรือไม่ก็ตาม กิริยาของเขาแสดงลักษณะบุคลิกภาพที่ชัดเจน

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม คำพูดและสุภาษิต นิพจน์ในภาษาอังกฤษ